Uchwały sędziów krakowskich

Uchwały sędziów krakowskich

1.Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Krakowie popiera apele wzywające Komisję Europejską do skierowania ustawy o Sądzie Najwyższym do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wraz z wnioskiem o zastosowanie środka tymczasowego wstrzymującego jej wykonywanie, zanim po 3 lipca 2018 r. dojdzie do zmian składu Sądu Najwyższego które podporządkują go czynnikowi politycznemu, podobnie jak uprzednio stało się z Trybunałem Konstytucyjnym i Krajową Radą Sądownictwa.

2.Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w pełni popiera pkt. 1 uchwały Zebrania Sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 24 maja 2018 r. wyrażający wotum nieufności wobec Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie Dagmary Pawełczyk-Woickiej i wzywający ją do natychmiastowego ustąpienia ze sprawowanej funkcji.

3.Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Krakowie wyraża zdecydowany sprzeciw wobec insynuacji zawartej w wywiadzie Premiera Mateusza Morawieckiego z dnia 13 czerwca 2018 r. dla „Gazety Polskiej”, która – w kontekście zadanego Premierowi pytania – sugeruje jakoby wśród sędziów sądów krakowskich działała zorganizowana grupa przestępcza. Fakt, że kilku dyrektorom sądów okręgu krakowskiego postawiono zarzuty w żaden sposób nie przekłada się na odpowiedzialność sędziów, podobnie jak wypowiedź Premiera nie uwzględnia faktu, że do tej pory wina podejrzanych nie została przesądzona prawomocnym wyrokiem. Podobny charakter miała telewizyjna wypowiedź Ministra Sprawiedliwości-Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry z dnia 25 maja 2018 r., w której odnosił on się do uchwały Zebrania Sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 24 maja 2018 r. Przytoczone wypowiedzi naruszają zasadę domniemania niewinności, zasadę indywidualizacji odpowiedzialności karnej, a także dobre imię sędziów okręgu krakowskiego. Próby przypisania odpowiedzialności zbiorowej całym grupom zawodowym zasługują na potępienie jako charakterystyczne dla systemów autorytarnych i totalitarnych. Tego rodzaju manipulacje medialne wpisują się we wcześniejsze wypowiedzi Premiera Morawieckiego(m.in. wypowiedź dla Washington Examiner opublikowana dnia 13 grudnia 2017, wypowiedź na spotkaniu z prezydentem Macronem dnia 15 grudnia 2017 r., czy wypowiedzi i pisemne informacje przekazane dziennikarzom europejskim w Brukseli dnia 10 stycznia 2018 r.), których celem wraz z niesławną kampanią bilboardową jest przygotowanie gruntu pod całkowite podporządkowanie sądownictwa władzy wykonawczej.

4.Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Krakowie krytycznie ocenia nowelizację art. 30 Prawa o ustroju sądów powszechnych, określającą nowy skład kolegium sądu okręgowego, jako wprowadzoną z rażącymi uchybieniami standardów rzetelnej legislacji ze względu na pominięcie regulacji przejściowejrozstrzygającej, czy wybór członków kolegium na nowych zasadach przerywa kadencję dotychczasowego składu kolegium. Jednocześnie Zgromadzenie wyraża pogląd, że wobec braku wzmiankowanej regulacji kadencja dotychczasowych członków Kolegium Sądu Okręgowego w Krakowie nie uległa przerwaniu, w związku z czym nowy skład kolegium wybrany na zebraniach w maju 2018 r. winien przystąpić do pełnienia obowiązków po zakończeniu kadencji członków kolegium wybranych na Zgromadzeniu Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Krakowie dnia 26 lutego 2018 roku.

5.Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Krakowie wyraża sprzeciw wobec powoływania sędziów do sądów dyscyplinarnych przy sądach apelacyjnych bez ich zgody, gdyż nałożony przez art. 82 „c” ustawy o ustroju sądów powszechnych obowiązek w tym zakresie narusza art. 180 ust 2 Konstytucji RP. Jednocześnie po raz kolejny wyrażamy pogląd, że wprowadzony ostatnimi zmianami ustaw o Sądzie Najwyższym i o ustroju sądów powszechnych nowy tryb postępowań dyscyplinarnych przeciwko sędziom przyznając Ministrowi Sprawiedliwości uprawnienie do wyboru sędziów sądów dyscyplinarnych pierwszej instancji, a upolitycznionej Krajowej Radzie Sądownictwa prawo do wyboru członków Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, a zarazem przyznając bardzo szerokie uprawienia w ramach tych postępowań Ministrowi Sprawiedliwości i obniżając poziom gwarancji proceduralnych przysługujących obwinionym zmierza do wytworzenia efektu mrożącego wśród sędziów i ich podporządkowania władzy wykonawczej.

6.W związku z zapowiedziami wystosowania zaproszenia przez nowopowołaną KRS sędzi Beaty Morawiec celem wyjaśnienia sytuacji dotyczącej sądów krakowskich oświadczamy, że w obronie wolnych sądów oraz przeciwko niekompetencji osób powołanych na stanowiska Prezesów sądów powszechnych, występuje zdecydowana większość sędziów Okręgu Krakowskiego, a nie tylko sędzia Beata Morawiec. Wskazuje na to choćby wynik głosowania na zebraniu sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie, które odbyło się dnia 24 maja 2018 r. W związku z powyższym do przedstawienia swoich racji uprawnieni są reprezentanci sędziów okręgu krakowskiego.

Dlatego też uznajemy, że zaproszenie sędzi Beaty Morawiec nie ma na celu wysłuchania naszych racji, a jest próbą nieuzasadnionego przedstawienia sprawy jako konfliktu personalnego między obecną, a była prezes. Pomimo uzasadnionych wątpliwości, czy obecny KRS został wybrany w sposób zgodny z Konstytucją jesteśmy za publicznym przestawieniem stanowiska krakowskich sędziów odnośnie sposobu zarządzania sądami okręgu krakowskiego. Jesteśmy gotowi na rozmowę z udziałem członków KRS na Zgromadzeniu Przedstawicieli Sądu Okręgowego w Krakowie, bądź na plenarnym posiedzeniu z udziałem członków nowopowołanego KRS w którym udział weźmie reprezentacja sędziów okręgu krakowskiego.

7.Zobowiązujemy Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie do opublikowania niniejszych uchwał na stronie internetowej Sądu oraz przekazania ich: Prezydentowi RP, Ministrowi Sprawiedliwości, Przewodniczącemu Krajowej Rady Sądownictwa, I Prezes Sądu Najwyższego, Prezesom Sądów Apelacyjnych i Okręgowych. Jednocześnie upoważniamy stowarzyszenia sędziowskie do upublicznienia treści niniejszej uchwały poprzez przesłanie jej wyżej wskazanym podmiotom, a także do przetłumaczenia uchwał na język angielski, a następnie przesłania tłumaczenia zagranicznym organizacjom, instytucjom, fundacjom, stowarzyszeniom zajmującym się monitorowaniem praworządności oraz ochroną niezależności sądów i niezawisłości sędziów, w tym w szczególności: Krajowym Radom Sądownictwa państw europejskich, Trybunałowi Strasburskiemu, Trybunałowi Luxemburskiemu, Radzie Konsultacyjnej Sędziów Europejskich (CCJE – Consultative Council of European Judges), Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa (ENCJ – European Networks of Councils for the Judiciary), Fundacji Sędziowie dla Sędziów (Foundation Judges for Judges), Amerykańskiej Radzie Adwokackiej (ABA – American Bar Association), Komisji Weneckiej (European Comission for Democracy through Law), Stowarzyszenia Europejskich Sądziów i Prokuratorów na Rzecz Demokracji (MEDEL), Europejskiemu Stowarzyszeniu Sędziów (EAJ – European Association of Judges), Światowej Unii Sędziów (IAJ – International Association of Judges), (ICJ – International Comission of Jurists), Międzynarodowej Komisji Prawników (ICJ – International Comission of Jurists), Radzie Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE – Council of Bars and Law Societes of Europe), Europejskiemu Stowarzyszeniu Sędziów Sądów Administracyjnych (AEAJ – Association of European Administrative Judges), Biuru Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR – The OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights), Panu Nilsowi Muiżnieksowi – Komisarzowi Rady Europy ds. Praw Człowieka, Panu Diego Garcii Sayanowi – Specjalnemu Sprawozdawcy ONZ ds. Niezależności Sędziów i Prawników (Special Rapporteur on the Independence of Judges and Lawyers), Radzie Praw Człowieka ONZ (UNHRC – United Nations Human Rights Council), Amnesty International, Międzyregionalnemu Instytutowi Badania Przestępczości i Wymiaru Sprawiedliwości Narodów Zjednoczonych (UNICRI – United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute), Europejskiemu Instytutowi Prawa (ELI – European Law Institute), Instytutowi Prawa Europy Centralnej i Wschodniej (CEELI Institute – Central and East European Law Initiative), Amerykańskiej Agencji Rozwoju Międzynarodowego (USAID – United States Agency for International Developement).