Regionalne Walne Zebranie Członków Regionu Małopolskie KOD – 23 marca 2024

Regionalne Walne Zebranie Członków Regionu Małopolskie KOD – 23 marca 2024

Zarząd Regionu Małopolskie
Komitetu Obrony Demokracji
informuje o zwołaniu
ZWYCZAJNEGO REGIONALNEGO

WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW

 

Na tej stronie znajdą Państwo wszystkie aktualne informacje o Zjeździe oraz prezentacje kandydatów.

 

Zebranie odbędzie się w dniu 23 marca 2024 r. w Krakowie, ul. Wybickiego 3b (Centrum Konferencyjno-Hotelowe Krowodrza).

Rozpoczęcie zebrania o godzinie 10:00 (pierwszy termin).
Rejestracja członków i wydawanie mandatów rozpocznie się o godz. 9:00.
W przypadku braku kworum w pierwszym terminie zebranie odbędzie się w drugim terminie o godz. 10:15.

Głównym punktem obrad będzie wybór nowych władz regionu w związku z upływającą z początkiem kwietnia kadencją obecnych władz.
Będziemy wybierać nowych członków:

  • Zarządu Regionu, w tym Przewodniczącego/Przewodniczącą
  • Regionalnej Komisji Rewizyjnej
  • Regionalnego Sądu Koleżeńskiego
  • delegatów na zjazd krajowy

W ciągu kilku najbliższych dni otrzymają Państwo zawiadomienia o zwołaniu Zebrania w sposób wskazany w deklaracji członkowskiej (mailem lub listem).

Oczekujemy na zgłoszenia chętnych kandydatów (zgłosić można kogoś lub siebie).

WAŻNE: w związku ze zmianą statutu, czynne i bierne prawo wyborcze mają członkowie zwyczajni, którzy od co najmniej sześciu miesięcy poprzedzających wybór znajdują się nieprzerwanie na liście członków Stowarzyszenia.

Najbliższy przystanek tramwajowy/autobusowy: Bratysławska.

Informujemy, że mamy możliwość zapewnić jedynie chłodne napoje oraz ciasteczka, więc zachęcamy do zadbania o coś do zjedzenia we własnym zakresie. W hotelu znajduje się restauracja.

Jak zgłosić kandydata?

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia kandydata, który znajduje się poniżej. WAŻNE! Kandydat musi wyrazić zgodę poprzez podpis na formularzu.

Wypełniony formularz zgłoszenia można przekazać w dniu zebrania do prezydium zjazdu.

Kandydatami mogą być członkowie/członkinie, którzy:

– od co najmniej sześciu miesięcy poprzedzających wybór znajdują się nieprzerwanie na liście członków Stowarzyszenia,

– wyrazili pisemną zgodę na kandydowanie złożoną na formularzu,

– spełniają warunki wskazane w §22 pkt. 4-8 Statutu Stowarzyszenia:

4. Czynne i bierne prawo wyborcze do krajowych i regionalnych władz Stowarzyszenia przysługuje członkom zwyczajnym, którzy od co najmniej 6-ciu miesięcy poprzedzających wybór znajdują się nieprzerwanie na liście członków Stowarzyszenia.
5. Członkowie komisji rewizyjnych oraz sądów koleżeńskich wszystkich szczebli nie mogą być jednocześnie członkami innych władz Stowarzyszenia.
6. Do władz Stowarzyszenia nie może kandydować, ani być członkiem tych władz osoba, która:

a) jest członkiem partii politycznej,
b) jest we władzach wykonawczych samorządu terytorialnego,
c) jest posłem, senatorem lub pełni funkcje kierownicze w administracji rządowej.

7. Członkami organów Władz Stowarzyszenia nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
8. Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej, Głównego Sądu Koleżeńskiego, członkowie regionalnych komisji rewizyjnych oraz regionalnych sądów koleżeńskich:

a) nie mogą być członkami Zarządu Głównego, zarządu regionu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub
podległości służbowej,
b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

Dokumenty:

 

Prezentacje kandydatów:

Kandydaci na PRZEWODNICZĄCEGO/PRZEWODNICZĄCĄ ZARZĄDU REGIONU

Kandydaci do ZARZĄDU REGIONU

Kandydaci do REGIONALNEJ KOMISJI REWIZYJNEJ

Kandydaci do REGIONALNEGO SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO

Kandydaci na DELEGATÓW NA ZJAZD KRAJOWY