Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
obejmująca w szczególności zasady używania plików typu „cookies” w serwisach internetowych Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji oraz zasady subskrypcji usługi „newsletter”

PREAMBUŁA:
Niniejsza Polityka Prywatności, zwana dalej Polityką, została sporządzona w celu wykazania, że dane osobowe użytkowników serwisów internetowych administrowanych przez Stowarzyszenie Komitet Obrony Demokracji z siedzibą w Warszawie (01-144) przy ul. Górczewskiej 39 wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej za numerem KRS: 0000604562, NIP: 5252649748, REGON: 363863027, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, w tym w szczególności ruchkod.pl, są przetwarzane i zabezpieczone zgodnie z wymogami prawa, dotyczącymi zasad przetwarzania i zabezpieczenia danych, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).
Polityka Prywatności stanowi jeden ze środków organizacyjnych, mających na celu osiągnięcie
standardów ochrony danych osobowych, zgodnie z powyższym Rozporządzeniem, poprzez zapewnienie ich:

 • poufności (udostępnianie danych osobowych jedynie osobom upoważnionym);
 •  integralności (kompletność dokładność i brak możliwości wprowadzania zmian w sposób nieautoryzowany);
 • dostępności (umożliwienie osobom upoważnionym dostępu do danych osobowych);
 • rozliczalności (możliwość jednoznacznego przypisania określonych czynności związanych z przetwarzaniem danych osobom upoważnionym);
 •  celowości (dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celach, dla których zostały zebrane);
 • bezpieczeństwa (dane osobowe przetwarzane są w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo, w tym ochronę za pomocą środków technicznych i organizacyjnych przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem, przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem).

Definicje:

 1. Administrator Danych: Stowarzyszenie Komitet Obrony Demokracji z siedzibą w Warszawie (01-144) przy ul. Górczewskiej 39 wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej za numerem KRS: 0000604562, NIP: 5252649748, REGON: 363863027;
 2.  Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej;
 3. System informatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych;
 4. Serwis internetowy – portal internetowy zarządzany przez Administratora Danych, w tym w szczególności ruchkod.pl;
 5.  Użytkownik portalu – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która uzyskała dostęp do usług świadczonych przez Serwis na zasadach określonych w niniejszej Polityce prywatności, w tym członkowie Stowarzyszenia;
 6. Urządzenie końcowe użytkownika portalu – tablet, komputer, smartphone, z którego korzysta użytkownik portalu użytkując serwis internetowy;
 7. Zbiór danych – każdy uporządkowany zestaw danych o charakterze osobowym, dostępny według określonych kryteriów;
 8. Przetwarzanie danych – jakiekolwiek operacje wykonywane na Danych osobowych, takie jak
  zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie w formie tradycyjnej oraz w systemach informatycznych i systemie przetwarzania danych w chmurze obliczeniowej;
 9. Subskrybent usługi Newsletter KOD – osoba, która zapisała się na usługę subskrypcji Newsletter KOD,
 10. Usługa Newsletter KOD – usługa polegająca na przesyłaniu subskrybentom wiadomości
  elektronicznych dotyczących aktualnych wydarzeń i komunikatów związanych z działalnością Stowarzyszenia KOD,
 11. Darczyńca – osoba, która dokonała darowizny na rzecz Komitetu Obrony Demokracji.

§ 1.
CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników portalu, ponieważ jest to niezbędne do prowadzenia działalności Stowarzyszenia i kontaktowania się z użytkownikami portalu, w tym z członkami Stowarzyszenia, darczyńcami, subskrybentami usługi Newsletter KOD i innymi użytkownikami portalu.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Stowarzyszenia, którym jest:
  1) wysyłanie zawiadomień,
  2) kontaktowanie się w celach realizacji działań określonych Statutem Stowarzyszenia,
  3) monitoring rozliczeń płatności składek członkowskich,
  4) przeprowadzanie analiz statystycznych,
  5) obsługa próśb i wniosków członków Stowarzyszenia i innych użytkowników portalu,
  6) przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych, oraz uczynienia zadość zasadzie
  rozliczalności (wykazania spełnienia przez Stowarzyszenie obowiązków wynikających z przepisów prawa).

§ 2.
UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOM TRZECIM, PROFILOWANIE I PRZETWARZANIE W SPOSÓB
ZAUTOMATYZOWANY

 1. Dane osobowe użytkowników portalu nie są udostępniane osobom, organizacjom międzynarodowym ani państwom trzecim.
 2. Dane osobowe użytkowników portalu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

§ 3.
ŹRÓDŁA DANYCH OSOBOWYCH

 1.  Subskrybenci usługi Newsletter KOD, darczyńcy i inni użytkownicy portalu, w tym członkowie Stowarzyszenia, przekazują Administratorowi swoje dane osobowe poprzez złożenie deklaracji członkowskiej (w przypadku członków) lub poprzez korzystanie z serwisu internetowego Administratora po wyrażeniu zgody, o której mowa w § 8 ust. 3 niniejszej Polityki (w przypadku użytkowników portalu), lub po zapisaniu się na subskrypcję usługi Newsletter KOD w trybie § 14 ust. 4 niniejszej Polityki (w przypadku subskrybentów usługi Newsletter KOD) lub poprzez dokonanie darowizny na rzecz Stowarzyszenia.
 2. Przekazanie własnych danych osobowych przez użytkownika portalu, który chce zostać członkiem Stowarzyszenia jest konieczne i wynika z ustawy Prawo o stowarzyszeni ach. Niepodanie tych danych skutkuje nieprzyjęciem w poczet członków Stowarzyszenia.
 3. Przekazanie własnych danych osobowych przez subskrybenta usługi Newsletter KOD jest konieczne w celu umożliwienia wykonywania tej usługi. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia wykonywanie tej usługi przez Stowarzyszenie.
 4. Przekazanie własnych danych osobowych przez darczyńcę jest konieczne w celu uczynienia zadość obowiązkom prawnym w tym podatkowym, księgowym, rachunkowym i sprawozdawczym przez Stowarzyszenie.

§ 4.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Stowarzyszenie przechowuje dane osobowe członków Stowarzyszenia w trakcie trwania stosunku członkostwa dla celów realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia.
 2. Po rezygnacji z członkostwa Stowarzyszenie przechowuje dane osobowe byłych członków Stowarzyszenia w następujących celach:
  1) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa,
  2) statystycznych i archiwizacyjnych.
 3. Dane osobowe, o których mowa w § 4 ust. 2 są przechowywane maksymalnie przez okres 10 lat od dnia rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu, chyba że interes prawny Stowarzyszenia pozwoli na ich wcześniejsze usunięcie.
 4. Stowarzyszenie przechowuje dane osobowe użytkowników portalu innych niż członkowie lub subskrybenci usługi Newsletter KOD lub darczyńcy przez okres niezbędny do korzystania z usług serwisu internetowego Administratora, w tym do czasu udzielenia użytkownikowi portalu informacji,o których udzielenie wnosił nawiązując kontakt ze Stowarzyszeniem. Po tym okresie dane osobowe są niezwłocznie anonimizowane lub usuwane.
 5. Stowarzyszenie przechowuje dane osobowe subskrybentów usługi Newsletter KOD przez okres niezbędny do realizacji tej usługi. Po rezygnacji z usługi dane są niezwłocznie anonimizowane lub usuwane.
 6. Stowarzyszenie przechowuje dane darczyńców przez okres niezbędny do realizacji przez Stowarzyszenie obowiązków prawnych w tym podatkowych, księgowych, rachunkowych i sprawozdawczych.
 7.  Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Stowarzyszenie, w tym członek Stowarzyszenia lub były członek Stowarzyszenia, może w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych przez Stowarzyszenia w celu realizacji prawa do bycia zapomnianym z zastrzeżeniem § 4 ust. 5 i ust. 6.
 8. W celu uczynienia zadość zasadzie rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych Stowarzyszenie będzie przechowywać dane przez okres, w którym Stowarzyszenie zobowiązane jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

§ 5.
UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE PRZEZ STOWARZYSZENIE

 1. Każda osoba, ma prawo zażądać od Stowarzyszenia informacji o tym, czy jej dane osobowe są przetwarzane przez Stowarzyszenie.
 2. Osoba, o której mowa w § 5 ust. 1 ma prawo w szczególności zażądać od Stowarzyszenia następujących informacji:
  1) powód, podstawa prawna i cel przetwarzania jej danych osobowych przez Stowarzyszenie,
  2) typy danych tej osoby przetwarzane przez Stowarzyszenie,
  3. katalog odbiorców lub kategorie odbiorców, którym zostały ujawnione dane osobowe tej osoby;
  4. planowany okres przetwarzania danych osobowych przez Stowarzyszenie oraz kryteria, na
  podstawie których ustala się ten okres.
 3. Każda osoba, czyjej dane osobowe są przetwarzane przez Stowarzyszenie, ma prawo żądać niezwłocznego dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania lub uzupełnienia ich, jak również ograniczenia ich przetwarzania oraz ma prawo do złożenia oświadczenia o odwołaniu zgody na ich przetwarzanie.

§ 6.
PRAWO DO BYCIA ZAPOMNIANYM

 1. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Stowarzyszenie może żądać usunięcia jej
  danych z baz Stowarzyszenia, w szczególności, gdy:
  1) jej dane nie są już niezbędne, by zrealizować cel, dla którego zostały zebrane,
  2) jej dane nie były przetwarzane zgodnie z RODO lub innymi przepisami prawa.
 2. Osoba, która chce, by usunąć jej dane, może poprzez kanały komunikacji przyjęte w Stowarzyszeniu złożyć wniosek, w którym określi swoje żądania. W szczególności wniosek można złożyć kierując w tej sprawie wiadomość elektroniczną na adres [email protected]
 3. Wniosek, o którym mowa w § 6 ust. 3 zostanie uwzględniony niezwłocznie, o ile Administrator nie będzie mieć prawnie uzasadnionych podstaw, by kontynuować przetwarzanie.
 4. W celu uczynienia zadość zasadzie rozliczalności Administrator ma prawo zachować dane pozwalające na identyfikację osoby, której wniosek doprowadził do usunięcia jej danych osobowych oraz okoliczności, w jakich wniosek został złożony.

§ 7.
SKARGA DO PUODO

Każda osoba, której dane są nieprawidłowo przetwarzane przez Administratora ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2 00-193 Warszawa).

§ 8.
ZASADY OGÓLNE POLITYKI „COOKIES”

 1. Podmiotem, który zamieszcza informacje w urządzeniu końcowym użytkownika portalu (np. komputer, tablet, smartphone) w formie plików cookies (tzw. „ciasteczka”) i jednocześnie uzyskuje do nich dostęp jest Administrator.
 2.  Zbierane i wykorzystywane informacje o użytkownikach portalu Administrator ogranicza do niezbędnego minimum, które pozwala świadczyć usługi na odpowiednim poziomie.
 3. Użytkownik portalu wyraża zgodę na zamieszczenie w urządzeniu końcowym plików cookies oraz przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora poprzez wyraźne i jednoznaczne oświadczenie polegające na kliknięciu przycisku „Akceptuję politykę prywatności, zapoznałem się z nią i zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie KOD oraz zamieszczanie w moim urządzeniu plików cookies”. Baner zawierający link do Polityki prywatności oraz stosowne okienka, w których składa się odpowiednie oświadczenia, wyświetla się przesłaniając treść serwisu internetowego. Serwis internetowy jest dostępny dopiero po wyrażeniu zgody, o której mowa wyżej.

§ 9.
INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) są to dane informatyczne, między innymi pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa może wysyłać do serwera przy każdorazowym odwiedzeniu serwisu internetowego i które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika portalu.
 2. Pliki cookies zawierają w szczególności takie dane jak: nazwa serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym użytkownika portalu oraz unikalny numer, który został wygenerowany w celu identyfikacji przeglądarki internetowej użytkownika portalu. W plikach cookies co do zasady przechowuje się informacje, które są niezbędne do prawidłowego działania strony internetowej. Pliki cookies mogą przechowywać również unikalny numer identyfikujący urządzenie końcowe użytkownika portalu, na którego podstawie nie jest możliwe ustalenie tożsamości użytkownika.
 3. Więcej szczegółów na temat plików cookies można uzyskać odwiedzając między innymi strony internetowe pod adresem: wszystkoociasteczkach.pl; youronlinechoices.com lub w menu przeglądarki internetowej.

§ 10.
RODZAJE PLIKÓW COOKIES

 1. Pliki cookies używane w serwisie internetowym zawierają informacje pozwalające dostosować treści do potrzeb użytkownika portalu, usprawnić działanie strony internetowej oraz analizować ruch na stronie internetowej.
 2. W szczególności stosowane w serwisie internetowym pliki cookies mają na celu:
  1) zbieranie anonimowych statystyk, dzięki którym Administrator może poznać oczekiwania użytkowników i rozwijać serwis internetowy tak, by był jeszcze bardziej przyjazny,
  2) zapewnienia prawidłowego działania wybranych funkcji serwisu internetowego,
  3) optymalizację serwisu internetowego (w szczególności dostosowania wyglądu serwisu do najpopularniejszych urządzeń),
  4) zapewnienie równomiernego obciążenia serwerów,
  5) obsługę sesji użytkownika portalu,
  6) zapobieżeniu wielokrotnej prezentacji temu samemu użytkownikowi portalu komunikatu
  informującego o wykorzystywaniu plików cookies przez serwis internetowy.

§ 11.
ANALITYCZNE PLIKI COOKIES

 1. Administrator w swoich serwisach internetowych stosuje następujące pliki cookies:
  1) „stałe”, a to takie, które pozostają na urządzeniu użytkownika portalu tak długo, jak długo ustawiona jest ich żywotność lub do momentu ich ręcznego usunięcia. Umożliwiają m.in. określenie którzy użytkownicy portalu są nowi, a którzy powracają na stronę serwisu internetowego,
  2) „sesyjne”, a to takie, które są plikami tymczasowymi przechowywanymi w pamięci
  przeglądarki. Pozostają na urządzeniu do czasu opuszczenia serwisu internetowego. Umożliwiają w szczególności określenie czy dane powinny być zbierane na poczet obecnej wizyty, czy rozpocząć śledzenie nowej.
 2. W serwisie internetowym należy wyróżnić pliki cookies Analityczne/statystyczne, a to pliki cookies pochodzące z narzędzi analitycznych, umieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika portalu. Na podstawie tych plików cookies Administrator otrzymuje m.in. następujące informacje o użytkowniku portalu:
  1) z jakich źródeł użytkownik portalu odwiedził serwis internetowy,
  2) na jakie podstrony się kierował,
  3) do których usług się kierował,
  4) jakiej rozdzielczości używał,
  5) z jakiego typu urządzenia końcowego korzystał,
  6) czy podczas korzystania z serwisu internetowego wystąpiły problemy.
 3.  Pliki cookies nie łączą się z innymi informacjami o użytkowniku, w szczególności z danymi osobowymi. Adres IP użytkownika portalu jest anonimizowany.

§ 12.
ZMIANA USTAWIEŃ COOKIES

 1. Jeżeli użytkownik portalu nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies albo chce ograniczyć zakres korzystania z plików cookies, może zrezygnować z korzystania z serwisu internetowego w trybie § 8 ust. 3 niniejszej Polityki lub zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.
 2. Użytkownik portalu możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies, w szczególności zablokować automatyczną obsługę plików cookies (w całości lub w części). Więcej informacji na temat możliwości i sposobów ograniczenia obsługi plików cookies dostępne jest w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta użytkownik portalu.
 3. Użytkownik portalu powinien pamiętać, że ograniczenie lub wyłącznie stosowanych przez Administratora plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności, które są dostępne w serwisie internetowym.

§ 13.
BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI

Administrator zapewnia, że poważnie traktuje kwestie bezpieczeństwa danych użytkowników portalu. Dlatego też Administrator dokłada starań, by chronić serwis internetowy przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich, oraz kontroluje metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji. Administrator w szczególności stosuje firewall, urządzenia zabezpieczające serwer, urządzenia szyfrujące i fizyczne środki bezpieczeństwa. Administrator udziela dostępu do danych jedynie tym pracownikom i podmiotom, którzy muszą mieć do nich dostęp do przetwarzania wyłącznie w celach opisanych w polityce prywatności.

§ 14.
ZASADY SUBSKRYPCJI USŁUGI NEWSLETTER

 1. Niniejsza Polityka Prywatności ma odpowiednie zastosowanie do subskrypcji usługi „Newsletter KOD”.
 2. Subskrypcja usługi jest dobrowolna i następuje poprzez podanie adresu e-mail, na który ma być wysyłany Newsletter KOD oraz zaakceptowanie zasad subskrypcji tej usługi.
 3. Adres e-mail subskrybenta usługi jest podawany w serwisie internetowym administrowanym przez Stowarzyszenie.
 4. Akceptacja zasad subskrypcji usługi Newsletter KOD następuje poprzez złożenia oświadczenia o akceptacji jej zasad poprzez kliknięcie okienka „Zapoznałem się z Polityką Prywatności, akceptuję jej zasady, zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie KOD i zapisuję się na subskrypcję usługi Newsletter KOD”.
 5. Subskrybent usługi Newsletter KOD może w każdej chwili zrezygnować z usługi poprzez złożenie oświadczenia o rezygnacji. Oświadczenie w tym przedmiocie można złożyć poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres: [email protected]
 6. Subskrybentowi usługi Newsletter KOD przysługują wszystkie prawa osoby, której dane są przetwarzane przez Stowarzyszenie, w szczególności zaś prawa o których mowa w niniejszej Polityce Prywatności, w tym w szczególności prawo do bycia zapomnianym, prawo do cofnięcia zgody i prawo do skargi do PUODO.

§ 15.
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

Złożenie przez użytkownika portalu oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie jego danych osobowych przez Stowarzyszenie KOD, o którym mowa w § 8 ust. 3 oraz § 14 ust. 4 jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o następującej treści: „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Stowarzyszenie Komitet Obrony Demokracji z siedzibą w Warszawie (01-144) przy ul. Górczewskiej 39 wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej za numerem KRS: 0000604562, NIP: 5252649748, REGON: 363863027, w tym w szczególności na otrzymywanie od Stowarzyszenia korespondencji, w związku z odpowiednio – członkostwem w Stowarzyszeniu Komitet Obrony Demokracji, użytkowaniem serwisu internetowego administrowanego przez Stowarzyszenie KOD lub subskrypcji usługi Newsletter KOD.”.

§ 16.
ZGODA DARCZYŃCY NA PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

Wniesienie darowizny na rzecz Stowarzyszenia jest równoznaczne z dobrowolnym złożeniem oświadczenia o następującej treści: „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Stowarzyszenie Komitet Obrony Demokracji z siedzibą w Warszawie (01-144) przy ul. Górczewskiej 39 wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej za numerem KRS: 0000604562, NIP: 5252649748, REGON: 363863027 w związku z koniecznością wykonania przez Stowarzyszenie obowiązków prawnych w tym podatkowych, księgowych, rachunkowych i sprawozdawczych związanych z wniesieniem przez moją osobę darowizny na rzecz Stowarzyszenia, w tym w szczególności wyrażam zgodę na otrzymywanie od Stowarzyszenia korespondencji związanej z wpłaconą przeze mnie darowizną.”.

§ 17.
POSTANOWIENIE KOŃCOWE

Użytkownicy portalu, w tym członkowie Stowarzyszenia i byli członkowie Stowarzyszenia, jak również subskrybenci usługi Newsletter KOD oraz darczyńcy w każdej chwili mogą złożyć Stowarzyszeniu oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie ich danych osobowych, żądaniu ograniczenia przetwarzania ich danych osobowych lub żądaniu zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych i ich usunięcia z rejestrów Stowarzyszenia. Oświadczenie takie można złożyć poprzez przesłanie na adres e-mail [email protected] wiadomości elektronicznej zawierającej odpowiednie żądanie.
Stowarzyszenie powinno wykonać żądanie, chyba że dalsze przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne z powodu interesu prawnego Stowarzyszenia, w tym w szczególności z powodu ciążących na Stowarzyszeniu obowiązków podatkowych, rachunkowych, księgowych lub sprawozdawczych, lub innego interesu prawnego Stowarzyszenia wskazanego w szczególności w postanowieniach § 1 – § 6 niniejszej Polityki Prywatności.