Skradziona Sprawiedliwość

Skradziona Sprawiedliwość

Skradziona Sprawiedliwość / Stolen Justice

21 stycznia w godzinach 13:00 – 13:20

Multiple locations internationally. This event is the hub, see below for links to local events. See below for other languages

Poland
Odebraliście nam słowa. Zmieniliście im znaczenia, wywróciliście ich wartość na drugą stronę. Braterstwo już nie jest braterstwem, ale linią graniczną między wami a tymi, których chcecie za nią ustawić. Miłosierdzie to dla was słabość, choć nas uczono, że cechowało najsilniejszych. Odebraliście nam wiarę w mądrość, w ludzką przyzwoitość, w to, że istnieje coś więcej niż doczesny interes. Nie chcecie nas usłyszeć, zagłuszacie nas wyjącymi syrenami policyjnych kordonów. Szczujecie ludzi przeciw ludziom, braci przeciw braciom, dzieci przeciw rodzicom. Ale my nie damy się zaszczuć jak strachliwe zwierzęta. Nie damy się zagłuszyć warkotem radiowozów. Staniemy ramię w ramię bez jednego słowa, bez jednego gestu. Staniemy przed wami jak manekiny, które chcecie z nas uczynić, jak mary, które będą prześladować wasze szczątkowe sumienia. Staniemy i już nie odejdziemy, a nasz bezgłośny krzyk będzie donośniejszy od bomb.

Okaż swój sprzeciw wobec polityki kontroli i dyktatury, wobec gwałcenia Konstytucji i zasad demokracji, wobec łamania konwencji Unii Europejskiej.

INSTRUKCJA
Na wzór naszych przyjaciół z Rumuni zbierz w swojej okolicy grupę osób w jednym miejscu. Na prześcieradle lub tekturze przygotuj napis: SKRADZIONA SPRAWIEDLIWOŚĆ i nazwę swojego miasta lub miejscowości. Zgromadzone osoby zaopatrz w czarne opaski na oczy i usta (jak na zdjęciu). Ustawcie się równo w rzędach i stójcie w milczeniu przez 20 minut.

Z wydarzenia koniecznie zrób transmisję online i zdjęcia.

UWAGA: Po 20 minutach milczenia zalecamy rozejście się w ciszy.
Zapisuj decyzję o wydarzeniu w komentarzach. Będziemy tu umieszczać w opisie adresy kolejnych miast i miejscowości dołączających do akcji.
To UPORZĄDKUJE KOMUNIKACJĘ.

WSZYSCY RAZEM TEGO SAMEGO DNIA O TEJ SAMEJ GODZINIE _ APEL MILCZENIA_PRZECIW DYKTATURZE_DOŁĄCZ!

GLOBAL: https://www.facebook.com/events/354700208273832/

1.Kraków
https://www.facebook.com/events/514597715579006/
2.Łódź
https://www.facebook.com/events/314979652349419/
3.Gorzów Wielkopolski
https://www.facebook.com/events/155974298379862/
4. Koszalin
https://web.facebook.com/events/255547934976969
5.Warszawa
https://www.facebook.com/events/1193804754086468/
6. Kielce
https://www.facebook.com/events/322815928202648/
7. Oświęcim
https://www.facebook.com/events/171591536787459/
8. Nowy Sącz
https://www.facebook.com/events/320882571734834/
9. Tarnów
https://www.facebook.com/events/317941905380887/

Europe
1. Prague
https://www.facebook.com/events/1127946787308183/?

zapraszamy resztę miast i miasteczek! 🙂

England

STOLEN JUSTICE
You have taken words from us. You have changed their meanings, distorted their worth. Brotherhood is no longer brotherhood; it has become a borderline between you and those you wish to place outside. You view charity as a weakness, although we have been taught that it is a quality of the strongest. You have deprived us of our faith in wisdom, in human decency, in there being something more than mere profit. Unwilling to hear us, you roar us down with wailing sirens of police cordons. You turn people against people, brothers against brothers, children against their parents. But we won’t let you intimidate us. We won’t let you drown us out with the drone of radio cars. We will stand shoulder to shoulder without a word, without a gesture. We will face you like the dummies you want to make us, like spectres haunting your vestigial consciences. We will confront you and never draw back, our silent scream sounding louder than bombs.

Express your opposition to the politics of control and dictatorship, to the violation of the Constitution, of the principles of democracy and the conventions of the European Union!

INSTRUCTION

Following the example of our friends in Romania, gather a group of people in one place in your neighbourhood. Prepare a sheet or a cardboard with the slogan “STOLEN JUSTICE” and the name of your city or town. Provide everyone in your group with black bands to be put over their eyes and mouths (see the photo). Line up together and stand in silence for 20 minutes.

Don’t forget to make live stream on the internet and to take pictures of the event.

We recommend that after 20 minutes the group should break up in silence.

Post your decision to organise the event in the comments. We are going to list here the names of the cities and towns joining in. This should TIDY UP THE COMMUNICATION.

ALL TOGETHER AT THE SAME TIME ON THE SAME DAY_SILENT ASSEMBLY_AGAINST DICTATORSHIP_JOIN IN!

The Czech Republic

UKRADENA SPRAVEDLINOST
Vzali jste nám slova.
Změnili jste jejich význam, převratili jejich hodnoty na špatnou stranu.
Bratrství už není bratrstvím, ted’ je hranicí mezi vámi a těmi, které chcete za ni postavit.
Soucit hodnotíte jako chybu, i když nás učili, že je to vlastnost nejsilnějších.
Vzali jste nám naši víru v moudrost, lidskou slušnost, a v to, že existuje něco víc, než jen dočasný prospěch.
Nechcete nás poslouchat, snažíte se nás umlčit hlasitými sirénami policejních vozů.
Štvete lidi proti sobě, bratry proti bratrům, děti proti rodičům.
Ale my se nedáme zastrašit jako bázlivá zvířata.
Nedáme se přehlušit vrčením policejních vozů.
Postavíme všichni, jeden vedle druhého, bez jediného slova, bez jediného gesta.
Postavíme se před vás jako loutky, ve které nás chcete změnit, jak přízraky, které budou strašit zbytky vašeho svědomí.
Postavíme se a už neodejdeme, a náš němý výkřik bude hlasitější, než hluk bomb.
Postav se proti politice kontroly a diktatury, proti porušení ústavy a zásad demokracie proti porušování úmluv Evropské unie.

INSTRUKCE
Podle vzoru našich přátel z Rumunska, seberte ze svého okolí skupinu osob na jedno místo.
Na prostěradle nebo lepence připravte nápis: UKRADENÁ SPRAVEDLNOST a název svého města nebo obce.
Všichni mějte černé pásky na očích a ústech (dle přiložené fotky). Postavte se do řad a stůjte v tichu dvacet minut.
Z akce určitě zajistěte živé on-line vysílání a pořiďte fotky.
POZOR: Po 20 minutách mlčení doporučujeme se tichosti rozejít.
Napište zprávu o konání akce formou komentáře. Budeme zde zveřejňovat seznam dalších měst a obcí, které se akce zúčastnili. To zlepší přehled a komunikaci.
Všichni společně ve stejný den, ve stejnou hodinu,
MLČENÍ PROTI DIKTATUŘE PŘIPOJ SE!

France

LA JUSTICE VOLEE
Vous nous avez volé les mots. Vous avez changé leur signification, vous avez perverti leur valeur. La fraternité n’est plus la fraternité. Vous avez tracé une frontière entre nous et vous. La miséricorde est pour vous un signe de faiblesse, même si on nous a appris qu’elle caractérise les plus forts. Vous tentez d’ébranler notre croyance en la sagesse et en la décence humaines. Vous ne voulez pas nous entendre, vous noyez nos voix avec les sirènes hurlantes des voitures de police. Vous dressez les gens contre les gens, les frères contre les frères, les enfants contre leurs parents. Mais nous ne nous laisserons pas intimider comme des animaux terrifiés. Vous n’allez pas couvrir notre voix avec le bruits de moteurs des voitures de police. Nous serons debout côte à côte sans un mot, sans un geste comme des mannequins en lesquels vous voulez nous transformer. Nous resterons immobiles et notre cri muet sera plus fort que le bruit des bombes.
Oppose-toi à la politique de contrôle et de la dictature, résiste au viol de la Constitution et des règles démocratiques de l’ Union Européenne!

INSTRUCTIONS
En suivant le modèle proposé par nos amis Roumains, réunis un groupe de gens dans ton quartier. Sur un morceau de drap ou un panneau en carton place une inscription: SKRADZIONA SPRAWIEDLIWOŚĆ (la justice volée) et ajoute le nom de ta ville ou de ton village. Fournis des bandeaux noirs aux participants. Ils leur serviront à se couvrir les yeux et la bouche (comme sur la photo jointe à ce message). Formez des rangs et restez sur place en silence pendant 20 minutes. Au bout de 20 minutes dispersez-vous en silence.
N’oubliez pas de documenter cet évènement (transmission en ligne et photos)
Mets le nom de ta ville ou de ton village dans les commentaires, cela facilitera la communication!
TOUS ENSEMBLE LE MEME JOUR A LA MEME HEURE_APPEL MUET_CONTRE LA DICTATURE_REJOINS-NOUS!