STATUT STOWARZYSZENIA „KOMITET OBRONY DEMOKRACJI”

Tekst jednolity Statutu Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji, zawierający zmiany uchwalone przez: Nadzwyczajne Walne Zebrania Członków z dnia 8 maja 2016 roku, 5 czerwca 2016 roku, 19 czerwca 2016 roku; Krajowy Zjazd Delegatów z dnia 28 maja 2017 roku, 1 lipca 2018 roku, 18 listopada 2018 roku, 24 listopada 2019 roku, 24 maja 2020 roku


Rozdział 1
Postanowienie ogólne

§ 1.

1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Komitet Obrony Demokracji”; w dalszej części statutu zwane jest Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 2.

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej; z zachowaniem obowiązującego prawa Stowarzyszenie może działać również poza granicami kraju.
2. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.
3. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.
4. Stowarzyszenie ma prawo używać swojego znaku, pieczęci i sztandaru, a także odznak organizacyjnych.

§ 3.

1. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i działa w oparciu o niniejszy Statut oraz ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 roku „Prawo o stowarzyszeniach”.
2. Stowarzyszenie może być członkiem innych organizacji, w tym także międzynarodowych.

§ 4.

1. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, niezależnym i trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych o celach niezarobkowych.
2. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
3. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej jego członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym członków Stowarzyszenia, oraz wykonawców zadań w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego.

§ 5.

Stowarzyszenie jest niezależne od partii politycznych, organizacji religijnych lub wyznaniowych i zachowuje neutralność w sprawach światopoglądowych, nie godząc się jednocześnie na wprowadzanie przez państwo dominującego światopoglądu, ideologii, czy religii w jakiejkolwiek formie.

Rozdział 2
Cele i środki działania

§ 6.

Cele Stowarzyszenia:
1) rozwijanie i propagowanie postaw i działań sprzyjających zachowaniu i rozwojowi demokratycznego państwa prawnego,
2) wspieranie i rozwijanie idei państwa neutralnego światopoglądowo,
3) wspieranie i rozwój idei społeczeństwa obywatelskiego, promowanie postaw i zachowań obywatelskich,
4) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
5) działalność na rzecz integracji oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
6) przeciwdziałanie łamaniu zasad demokracji i praworządności, w tym m.in. nadużyciom władz państwowych i samorządowych, przekraczaniu uprawnień i kompetencji,
7) działalność mająca na celu upowszechnianie wiedzy o demokratycznym ustroju państwa prawa, urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej, zapewniającego wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli – określonym w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., w duchu, w jakim powstała, i zasadach, na jakich się opiera.
8) troska o demokrację, prawa obywatelskie i rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

§ 7.

Środki działania Stowarzyszenia:
1) działalność edukacyjna i opiniotwórcza w formie organizowania konferencji, szkoleń, dyskusji, prelekcji, wykładów, sympozjów, wystaw oraz innych imprez, publikacji w prasie i innych środkach masowego przekazu oraz udział w takich przedsięwzięciach,
2) współpraca z partiami politycznymi, organizacjami społecznymi i zawodowymi, zakładami pracy, środowiskami naukowymi, na rzecz realizacji zamierzeń Stowarzyszenia,
3) organizowanie zgromadzeń publicznych, akcji wspierających lub protestacyjnych,
4) organizowanie imprez, w tym kulturalnych, odpowiadających celom Stowarzyszenia i udział w takich imprezach,
5) inicjowanie i współpraca przy organizowaniu referendów, obywatelskich projektów ustaw w sprawach, które są zgodne z celami Stowarzyszenia,
6) prowadzenie krajowej i międzynarodowej wymiany informacji w zakresie celów Stowarzyszenia,
7) szkolenie członków Stowarzyszenia oraz współpracowników,
8) prowadzenie działalności wydawniczej,
9) współpraca z osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania w kraju i za granicą,
10) występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji publicznej, władz, instytucji, urzędów, sądów,
11) branie udziału w postępowaniach sądowych i administracyjnych w sprawach, które leżą w zakresie zainteresowania Stowarzyszenia,
12) wypowiadanie się w sprawie projektów ustaw, które leżą w zakresie zainteresowania Stowarzyszenia,
13) wspieranie i prowadzenie działań na rzecz ustawodawstwa dotyczącego celów Stowarzyszenia,
14) powoływanie fundacji,
15) dla realizacji swoich celów Stowarzyszenie może inicjować związki stowarzyszeń i przystępować do istniejących związków stowarzyszeń.

Rozdział 3
Członkowie Stowarzyszenia

Stowarzyszenie ­ realizując idee równości i demokracji ­ zrzesza ​członków i członkinie​. Jedynie dla przejrzystości niniejszego dokumentu, używane w nim są formy męskoosobowe, jak: członek Stowarzyszenia, członek zarządu, delegat.

§ 8.

Członkostwo w Stowarzyszeniu może być:
1) zwyczajne,
2) wspierające.

§ 9.

1. Członkowie zwyczajni i wspierający należą organizacyjnie do właściwego regionalnego oddziału Stowarzyszenia.
2. Listę członków Stowarzyszenia prowadzi Zarząd Główny.

Członkostwo zwyczajne

§ 10.

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który złoży poprawnie wypełnioną i podpisaną deklarację członkowską, akceptując tym samym cele i zasady określone w Statucie oraz zobowiąże się do opłacania składek w obowiązującej wysokości i terminach .
2. Na tych samych zasadach członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego, w tym także nie mające miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat mogą być członkami Stowarzyszenia, bez biernego prawa wyborczego.
4. Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, być członkami Stowarzyszenia, bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
5. Wzór deklaracji członkowskiej oraz szczegółową procedurę przyjmowania członków określa Zarząd Główny.

§ 11.

Członkostwo zwyczajne nabywa się na podstawie uchwały Zarządu Głównego Stowarzyszenia, po spełnieniu następujących warunków:
1) członkiem zwyczajnym zostaje kandydat, który złożył prawidłowo wypełnioną i podpisaną deklarację,
2) uzyskał pozytywną rekomendację dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 12.

1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
1) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
2) korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
3) uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach i innych imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
4) korzystania z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia.
2. Członkowie zwyczajni są obowiązani:
1) brać udział w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
2) przestrzegać Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
3) dbać o dobre imię Stowarzyszenia, przyczyniać się do wzrostu jego znaczenia,
4) regularnie opłacać składki członkowskie.

§ 13.

Kandydat na członka zwyczajnego ma wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego, z wyłączeniem biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia.

§ 14.

1. Utrata członkostwa zwyczajnego następuje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji złożonej na piśmie w Zarządzie Głównym,
2) skreślenia z listy członków z powodu nieopłacania składek członkowskich przez kolejnych sześć miesięcy,
3) wykluczenia ze Stowarzyszenia prawomocnym orzeczeniem właściwego sądu koleżeńskiego za zachowanie naruszające Statut lub działania na szkodę Stowarzyszenia,
4) śmierci.
2. Decyzję w sprawie skreślenia z listy członków zwyczajnych z przyczyn wskazanych w ust. 1 podejmuje Zarząd Główny.

§ 15.

Zarząd Główny ma prawo odmówić przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia zawiadamiając o tym kandydata w sposób wskazany przez kandydata w deklaracji członkowskiej.

Członkostwo wspierające

§ 16.

1. Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą zostać członkami wspierającymi Stowarzyszenia poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Głównemu, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę.
2. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem Głównym.
3. Członkostwo członka wspierającego ustaje w razie:
a) dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia, zgłoszonego na piśmie,
b) śmierci, jeżeli jest to osoba fizyczna,
c) skreślenia w związku z upadłością, likwidacją lub innymi uzasadnionymi przyczynami, jeżeli jest to osoba prawna lub instytucja; skreślenie następuje w drodze uchwały Zarządu Głównego.
4. Członkowie wspierający nie mają biernego ani czynnego prawa wyborczego; mogą oni jednak brać udział z głosem doradczym w zebraniach członków, zarówno szczebla krajowego, regionalnego, jak lokalnego, przy czym, nie dotyczy to zebrań delegatów; poza tym, posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
5. Członek wspierający zobowiązuje się wywiązywać się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

Rozdział 4
Terenowe jednostki organizacyjne Stowarzyszenia

§ 17.

1. W Stowarzyszeniu mogą być tworzone terenowe jednostki organizacyjne:
a) oddziały regionalne,
b) grupy lokalne.
2. Obszar działania jednostek terenowych Stowarzyszenia odpowiada podziałowi administracyjnemu kraju według jego stanu na dzień przyjęcia Statutu.
3. Obszar działania oddziału regionalnego pokrywa się z terenem województwa, jednakże Zarząd Główny może zdecydować, że terenem działania danego oddziału regionalnego jest obszar więcej niż jednego województwa.
4. Obszarem działania grupy lokalnej jest jednostka podziału administracyjnego kraju w ramach jednego województwa. Zapis nie dotyczy miast na prawach powiatu. W miastach na prawach powiatu grupy lokalne mogą organizować się według podziału na mniejsze jednostki terytorialne (np. dzielnice).
5. Odziały regionalne tworzy i rozwiązuje Zarząd Główny. Utworzenie oddziału regionalnego może nastąpić na wniosek siedmioosobowego komitetu założycielskiego, jeśli liczba członków zwyczajnych w danym regionie wynosi co najmniej 30 osób.
6. Grupy lokalne tworzą i rozwiązują właściwe zarządy regionu. Utworzenie grupy lokalnej może nastąpić na wniosek trzyosobowego komitetu założycielskiego, jeśli liczba członków zwyczajnych z terenu, który ma obejmować obszar działania grupy lokalnej, wynosi co najmniej 5.
7. Grupy lokalne podlegają nadzorowi ze strony władz regionalnych.

§ 18.

1. Wszystkie terenowe jednostki organizacyjne, bez względu na ich status prawny, prowadzą działalność na podstawie Statutu Stowarzyszenia i zgodnie z uchwałami władz krajowych Stowarzyszenia.
2. Organ tworzący terenową jednostkę organizacyjną w drodze uchwały określa rodzaj jednostki, jej nazwę, zasięg terytorialny oraz miejscowość/gminę/dzielnicę, w której mieści się siedziba terenowej jednostki organizacyjnej Stowarzyszenia.
3. Organ tworzący terenową jednostkę organizacyjną zwołuje walne zebranie członków i przeprowadza wybory pierwszych władz.

§ 19.

Terenowe jednostki organizacyjne tworzą merytoryczne zespoły robocze określone w regulaminach pracy Zarządu Głównego oraz pracy zarządów regionalnych.

§ 20.

1. Uzyskanie osobowości prawnej oddziału regionalnego następuje za zgodą Zarządu Głównego, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Regionów. Zarząd Główny określi warunki udzielenia zgody na uzyskanie osobowości prawnej przez oddział regionalny.
2. Oddział regionalny, który uzyskał osobowość prawną, może przyjąć regulamin określający szczegółową organizację i sposób działania oddziału. Regulamin nie może zawierać postanowień sprzecznych ze Statutem Stowarzyszenia, ani z uchwałami władz krajowych Stowarzyszenia.
3. Otrzymanie przez jeden oddział regionalny osobowości prawnej nie rodzi po stronie innych oddziałów regionalnych roszczenia o wyrażenie przez Zarząd Główny zgody na uzyskanie osobowości prawnej.

§ 21.

1. W przypadku, gdy działalność oddziału regionalnego wykazuje rażące lub uporczywe naruszanie przepisów prawa lub Statutu Stowarzyszenia, Zarząd Główny może podjąć uchwałę o ustanowieniu zarządu komisarycznego w tej jednostce.
2. Zarząd komisaryczny ustanawia się na okres niezbędny do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, nie dłuższy jednak niż 12 miesięcy.
3. Z dniem podjęcia uchwały o ustanowieniu zarządu komisarycznego członkowie zarządu regionu zostają odwołani z mocy prawa.
4. Uchwała Zarządu Głównego o ustanowieniu zarządu komisarycznego wskazuje sposób reprezentacji oddziału regionalnego w okresie utrzymywania zarządu komisarycznego.

Rozdział 5
Władze Stowarzyszenia. Postanowienia ogólne.

§ 22.

1. Kadencja organów władz krajowych i terenowych Stowarzyszenia trwa 2 lata.
2. Wybór organów władz na każdą kadencję odbywa się w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
3. Ukonstytuowanie się nowo wybranych organów władz Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu tajnym i powinno nastąpić nie później niż w ciągu 14 dni od daty ich wyboru; do czasu ukonstytuowania się nowo wybranych organów władz działają organy ustępujące.
4. W wyborach do krajowych i terenowych władz Stowarzyszenia mogą kandydować członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mający co najmniej 6-cio miesięczny staż członkowski.
5. Członkowie komisji rewizyjnych oraz sądów koleżeńskich wszystkich szczebli nie mogą być jednocześnie członkami innych władz Stowarzyszenia.
6. Do władz Stowarzyszenia nie może kandydować, ani być członkiem tych władz osoba, która:
a) jest członkiem partii politycznej,
b) jest we władzach wykonawczych samorządu terytorialnego,
c) jest posłem, senatorem lub pełni funkcje kierownicze w administracji rządowej.
7. Członkami organów Władz Stowarzyszenia nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
8. Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej, Głównego Sądu Koleżeńskiego, członkowie regionalnych komisji rewizyjnych oraz regionalnych sądów koleżeńskich:
a) nie mogą być członkami Zarządu Głównego, zarządu regionu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
9. Członkowie wszystkich władz Stowarzyszenia powinni wyłączyć się z głosowań w sprawach dotyczących ich odpowiedzialności lub które mogą wskazywać na konflikt interesów pomiędzy tym członkiem władz a Stowarzyszeniem.

§ 23.

1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia, krajowych i terenowych, zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby członków tych władz uprawnionych do głosowania, o ile Statut nie stanowi inaczej.
2. W sprawach personalnych, w tym przy wyborach, na wniosek choćby jednego członka obecnego na zebraniu, zarządza się głosowanie tajne. W pozostałych sprawach głosowanie tajne na wniosek członka przeprowadza się za zgodą wyrażoną w głosowaniu jawnym przez członków zebrania.
3. Zarząd Główny, zarządy regionów, Główna Komisja Rewizyjna oraz regionalne komisje rewizyjne mogą podejmować decyzje w drodze głosowań przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub środków komunikacji elektronicznej.

§ 24.

1. W trakcie kadencji, w miejsce ustępujących członków władz krajowych i terenowych każdy organ władz Stowarzyszania ma prawo uzupełnić swój skład o dowolne osoby pod warunkiem, że są one członkami Stowarzyszenia. Uzupełnienie członków organu w powyższym trybie jest dopuszczalne, jeśli nie przekracza 1/3 składu tego organu. Kadencja członków organu, którzy zostali powołani w jego skład w powyższy sposób, kończy się wraz z upływem kadencji całego organu.
2. W przypadku zmniejszenia się liczby członków organu Stowarzyszenia wybranych przez Krajowy Zjazd Członków (Delegatów), regionalne walne zebranie członków (delegatów) regiony lub lokalne zebranie członków, poniżej liczby wymaganej w Statucie, właściwy organ wskazany w Statucie jest zobowiązany niezwłocznie zwołać Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Członków (Delegatów), nadzwyczajne regionalne walne zebranie członków (delegatów) lub lokalne zebranie członków w celu dokonania wyboru nowych członków danego organu.
3. Członkowie wszystkich władz Stowarzyszenia wybierani są na okres nie dłuższy niż 3 kolejne kadencje, po czym następuje przerwa nie krótsza niż jedna kadencja.

Rozdział 6
Władze krajowe Stowarzyszenia

§ 25.

1. Organy krajowe Stowarzyszenia:
1) Krajowy Zjazd Członków albo Krajowy Zjazd Delegatów,
2) Zarząd Główny,
3) Główna Komisja Rewizyjna,
4) Główny Sąd Koleżeński.
2. Organem doradczym Zarządu Głównego jest Rada Regionów.

Krajowy Zjazd Członków (Delegatów)

§ 26.

1. Krajowy Zjazd Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Krajowym Zjeździe Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym ­ członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym ­ członkowie wspierający oraz zaproszeni goście.
3. Krajowy Zjazd Członków ​może być zwyczajny lub nadzwyczajny. Zwyczajny Zjazd Zarząd Główny zwołuje nie rzadziej niż raz na 3 lata.
4. Krajowy Zjazd Członków jest zwoływany przez ​Zarząd Główny poprzez zawiadomienie członków ​w sposób wskazany w deklaracji członkowskiej ​z podaniem terminu, miejsca i propozycji porządku obrad, na co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
5. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Członków jest zwoływany przez Zarząd Główny z własnej
inicjatywy, na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej, na wniosek Rady Regionów lub na żądanie ​1/5 liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Zarząd Główny jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Członków na termin przypadający nie później niż 21­go dnia od daty złożenia takiego żądania Zarządowi Głównemu. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Członków może rozpatrywać wyłącznie sprawy przedstawione w zawiadomieniu o zebraniu.
6. Krajowy Zjazd Członków jest ważny i zdolny do podejmowania wiążących uchwał, o ile uczestniczy w nim co najmniej połowa członków zwyczajnych uprawnionych do głosowania. Wskazany przez Zarząd Główny w zawiadomieniu termin i godzina rozpoczęcia zebrania jest traktowany jako pierwszy termin, w stosunku do którego obowiązuje konieczność zebrania odpowiedniej liczby członków. W wypadku braku quorum w pierwszym terminie, Krajowy Zjazd Członków odbywa się w drugim terminie, następującym nie wcześniej niż godzinę po upływie pierwszego terminu. Krajowy Zjazd Członków odbyty w drugim terminie jest ważny bez względu na liczbę członków biorących w nim udział i zdolny jest do podejmowania wiążących uchwał.
7. Każdemu zwyczajnemu członkowi przysługuje jeden głos podczas głosowania.
8. Podjęcie uchwały o zmianie Statutu oraz o rozwiązaniu Stowarzyszenia wymaga większości 2/3 głosów.

§ 27.

Do kompetencji Krajowego Zjazdu Członków należy:
1) zatwierdzanie regulaminu obrad Krajowego Zjazdu,
2) uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,
3) ustalenie liczby oraz wybór członków Zarządu Głównego,
4) wybór Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Głównego Sądu Koleżeńskiego,
5) udzielanie absolutorium władzom Stowarzyszenia z wykonanych przez nie obowiązków,
6) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego,
7) uchwalanie zmian Statutu,
8) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Głównego wniesionych przez członków,
9) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność organów Stowarzyszenia,
10) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady,
11) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
12) uchwalanie wysokości składek,
13) zatwierdzanie projektów planów pracy i budżetu sporządzanych przez Zarząd Główny.

§ 28.

1. W przypadku, gdy liczba członków zwyczajnych Stowarzyszenia przekroczy 300 osób, Zarząd G​łówny może zarządzić Krajowy Zjazd Delegatów, który przejmuje funkcję Krajowego Zjazdu ​Członków.
2. Do Krajowego Zjazdu Delegatów stosuje się odpowiednio postanowienia § 26-­27.

§ 29.

1. D​elegaci na Krajowy Zjazd Delegatów wybierani są przez regionalne walne zebrania członków (delegatów), w głosowaniu tajnym, z nieograniczonej liczby kandydatów spośród członków zwyczajnych w regionie.
2. Delegatem na Krajowy Zjazd Delegatów może być każdy członek zwyczajny Stowarzyszenia.
3. Funkcję delegata pełni się osobiście i nie można jej scedować na inną osobę.
4. Mandaty delegatów wybranych na Krajowy Zjazd Delegatów zachowują ważność przez okres kadencji władz Stowarzyszenia, to jest przez 3 lata.
5. W przypadku skreślenia delegata z listy członków Stowarzyszenia, zawieszenia w prawach członka albo w przypadku niemożności wykonywania mandatu przez delegata, do czasu zwołania walnego zebrania członków i wyboru nowej osoby mandat przejmuje osoba, która w wyborach delegatów otrzymała kolejną co do wielkości liczbę głosów. Dotyczy to także dalszego przejęcia mandatu delegata.
6. Liczbę delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów, wybieranych w danych wyborach w poszczególnych oddziałach regionalnych Stowarzyszenia ustala Zarząd Główny w oparciu o następujące zasady:
a) każdemu z regionów przysługuje dziesięciu delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów;
b) jeśli liczba członków zwyczajnych w danym regionie przekroczy 500 ­ regionowi przysługuje jeden delegat więcej;
c) jeśli liczba członków zwyczajnych w danym regionie przekroczy 1500 ­ regionowi przysługuje dwóch delegatów więcej;
d) jeśli liczba członków zwyczajnych w danym regionie przekroczy 2500 ­ regionowi przysługuje trzech delegatów więcej;
e) jeśli liczba członków zwyczajnych w danym regionie przekroczy 3000 ­ regionowi przysługuje czterech delegatów więcej;
f) jeśli liczba członków zwyczajnych w danym regionie przekroczy 4000 i więcej ­ regionowi przysługuje pięciu delegatów więcej.
7. Szczegółową procedurę wyboru delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów określa regulamin obrad regionalnego walnego zebrania członków (delegatów).

§ 30.

W Krajowym Zjeździe Delegatów biorą udział:
1) z głosem stanowiącym delegaci wybrani przez regionalne walne zebrania członków (delegatów),
2) z głosem doradczym – członkowie Krajowych Władz Stowarzyszenia bez mandatu delegata, kandydaci zgłoszeni do udziału w wyborach do władz krajowych oraz zaproszeni członkowie wspierający i goście.

§ 31.

1. Porządek obrad oraz projekt regulaminu obrad Krajowego Zjazdu Delegatów proponuje Zarząd Główny.
2. O treści projektu regulaminu obrad Krajowego Zjazdu Delegatów Zarząd Główny zawiadamia najpóźniej na 14 dni przed terminem jego rozpoczęcia w sposób wskazany przez członka w deklaracji członkowskiej.

Rada Regionów

§ 32.

1. Rada Regionów jest organem doradczym dla Zarządu Głównego w sprawach strategicznych dotyczących działalności Stowarzyszenia.
2. W skład Rady Regionów wchodzi wskazany przez zarząd regionu członek zarządu regionu. Członkowie Rady Regionów wyłonią spośród siebie przewodniczącego i jego dwóch zastępców.
3. Zebrania Rady Regionów odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał. Zebrania zwołuje przewodniczący Rady Regionów poprzez zaproszenia przesłane w sposób wskazany w deklaracji członkowskiej.
4. W zebraniach Rady Regionów uczestniczą co najmniej dwaj członkowie Zarządu Głównego.
5. Rada Regionów posiada następujące kompetencje, poza sprawami zastrzeżonymi w innych postanowieniach Statutu:
a) opiniowanie projektów regulaminów uchwalanych przez Krajowy Zjazd Członków (Delegatów) przedstawiony jej przez Zarząd Główny,
b) wnioskowanie do Zarządu Głównego o zwołanie Nadzwyczajnego Zjazdu Członków (Delegatów),
c) wydawanie opinii w sprawach związanych z organizacją działań Stowarzyszenia,
d) przedstawianie Zarządowi Głównemu stanowiska w imieniu struktur terenowych Stowarzyszenia,
e) wnioskowanie do Zarządu Głównego o zmianę w sposobie funkcjonowania struktur organizacyjnych oraz odpowiedzialnych za nie osób,
f) występowanie do Zarządu Głównego lub do Krajowego Zjazdu Członków (Delegatów) w sprawie rozstrzygania sporów kompetencyjnych pomiędzy jednostkami terenowymi oraz jednostkami organizacyjnymi Stowarzyszenia,
g) wnioskowanie o zawieszenie przez Zarząd Główny struktury terenowej lub członków jej władz.

Zarząd Główny

§ 33.

1. Z​arząd Główny składa się z 5-9 członków wybranych w wyborach przez Krajowy Zjazd Członków (Delegatów).
2. Krajowy Zjazd Członków (Delegatów) wybiera imiennie przewodniczącego/przewodniczącą Zarządu Głównego w głosowaniu tajnym. W razie niemożności pełnienia funkcji przez przewodniczącego, jego funkcję pełni wiceprzewodniczący, wskazany przez przewodniczącego, a w braku takiego wskazania, najstarszy wiekiem członek Zarządu Głównego.
3. Członkowie Zarządu Głównego wybierani są na wspólną kadencję.
4. Zarząd Główny decyduje o wewnętrznym podziale kompetencji, w tym o powołaniu Wiceprzewodniczącego lub Wiceprzewodniczących, Skarbnika oraz Sekretarza.
5. Zarząd Główny, mając na celu sprawne funkcjonowanie Zarządu Głównego i Stowarzyszenia, decyduje także o szczegółowym trybie podejmowania decyzji, także przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub środków komunikacji elektronicznej.

§ 34.

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków Zarządu Głównego działających łącznie, w tym przewodniczący lub zastępca przewodniczącego lub sekretarz lub skarbnik.
2. Do zaciągania zobowiązań finansowych uprawnionych jest dwóch członków Zarządu Głównego działających łącznie, w tym przewodniczący lub zastępca przewodniczącego lub sekretarz lub skarbnik.
3. Z​aciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie prawem o wartości przekraczającej kwotę 10.000 zł wymaga uprzedniej zgody wyrażonej w uchwale przez Zarząd Główny.

§ 35.

1. Zarząd Główny jest powołany do kierowania działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Krajowego Zjazdu Członków (Delegatów) oraz reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
2. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.
3. W posiedzeniach Zarządu Głównego mogą brać udział, z głosem doradczym, przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego, przewodniczący Rady Regionów oraz osoby zaproszone przez Zarząd Główny.

§ 36.

Do kompetencji Zarządu Główn​ego, poza sprawami określonymi w innych postanowieniach Statutu, należy:
1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
2) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
3) określenie kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
4) realizacja celów Stowarzyszenia,
5) wykonywanie uchwał Krajowego Zjazdu Członków (Delegatów),
6) sporządzanie projektów planów pracy i budżetu, które zatwierdza Rada Regionów,
7) sprawowanie zarządu majątkiem Stowarzyszenia,
8) podejmowanie decyzji o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
9) zwoływanie Krajowego Zjazdu Członków (Delegatów),
10) zatrudnianie pracowników Stowarzyszenia; do tych czynności Zarząd Główny może upoważnić jednego z członków Zarządu lub udzielić pełnomocnictwa osobie spoza Zarządu,
11) powoływanie i odwoływanie pełnomocników Zarządu Głó​wnego,
12) powoływanie ciał doradczych Stowarzyszenia jako organu doradczego Zarządu Głównego, doraźnych komisji i zespołów problemowych,
13) prowadzenie listy członków Stowarzyszenia,
14) podejmowanie uchwał w sprawie członkostwa w Stowarzyszeniu oraz w sprawie skreślenia członków z przyczyn wskazanych w Statucie,
15) określanie i nadawanie znaku, pieczęci i sztandaru, a także odznak organizacyjnych,
16) podejmowanie decyzji o członkostwie Stowarzyszenia w innych organizacjach,
17) zwoływanie Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Członków (Delegatów) na wniosek uprawnionych,
18) uchwalanie regulaminu pracy Zarządu Głównego, zarządów regionalnych oraz zarządów lokalnych.

§ 36a.

Zarząd Główny zwołuje w terminie do 30 czerwca każdego roku Krajowy Zjazd Delegatów w formie zjazdu zwyczajnego.

§ 37.

1. W zakresie struktury organizacji wewnętrznej Stowarzyszenia, Zarząd Główny ma następujące kompetencje:
a) tworzy wewnętrzną, ogólnopolską strukturę organizacyjną umożliwiającą rozdział zadań w merytorycznych zespołach roboczych i ustanawia osoby odpowiedzialne za poszczególne zespoły,
b) tworzy i znosi jednostki terenowe oraz określa teren ich działania,
c) wyraża lub cofa zgodę na posiadanie osobowości prawnej przez poszczególne oddziały regionalne,
d) ustanawia zarząd komisaryczny w określonych Statutem przypadkach,
e) zatwierdza struktury i regulamin organizacyjny Biura Zarządu Głównego,
f) rozpatruje odwołania od uchwał zarządów jednostek terenowych oraz uchyla je w przypadku ich niezgodności z prawem lub postanowieniami Statutu;
g) zawiesza w czynnościach zarządy jednostek terenowych,
h) uchwala regulaminy wewnętrzne, z wyjątkiem regulaminów sądów koleżeńskich i komisji rewizyjnych wszystkich szczebli.
2. Zarząd Główny może upoważnić jednego ze swoich członków lub udzielić pełnomocnictwa osobie spoza Zarządu z kompetencjami w zakresie organizacji terenowej Stowarzyszenia.

§38.

1. Członkowie Zarządu Głównego mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją. Podstawę, sposób i wysokość wynagrodzenia dla członków Zarządu Głównego ustala Główna Komisja Rewizyjna.
2. W umowach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu Głównego oraz w sporach z nim Stowarzyszenie reprezentuje członek Głównej Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tej Komisji lub pełnomocnik powołany uchwałą Krajowego Zjazdu Członków (Delegatów).

Główna Komisja Rewizyjna

§ 39.

1. Główna Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
2. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają spośród siebie przewodniczącego.
3. Główna Komisja Rewizyjna uchwala własny regulamin pracy oraz komisji rewizyjnych niższego szczebla.
4. Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie działalności Stowarzyszenia, w tym także oddziałów regionalnych, które mają osobowość prawną,
b) składanie sprawozdania i wniosków z kontroli Krajowemu Zjazdowi Członków (Delegatów),
c) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Członków (Delegatów) oraz zebrania Zarządu Głównego,
d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia.

Główny Sąd Koleżeński

§ 40.

1. Główny Sąd Koleżeński jest powołany do rozwiązywania kwestii spornych i konfliktów między członkami Stowarzyszenia oraz między członkami Stowarzyszenia a jego władzami – w drodze porozumienia i kompromisu, poprzez obiektywne zbadanie racji stron, wyjaśnienie wszelkich okoliczności związanych ze sprawą, a także w trosce o dobre imię i interesy Stowarzyszenia.
2. Jeżeli zachodzi potrzeba przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, Zarząd Główny może powołać Rzecznika Dyscyplinarnego.

§ 41.

1. Główny Sąd Koleżeński składa się z 7 członków wybranych przez Krajowy Zjazd Członków (Delegatów).
2. Główny Sąd Koleżeński wybiera ze swojego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza.
3. Główny Sąd Koleżeński uchwala własny regulamin pracy oraz sądów koleżeńskich niższego szczebla.

§ 42.

1. Główny Sąd Koleżeński rozpatruje:
a) odwołania od orzeczeń regionalnych sądów koleżeńskich,
b) sprawy przekazane mu do rozpatrzenia przez regionalne sądy koleżeńskie,
a) sprawy przekazane mu do rozpatrzenia przez Zarząd Główny.
2. Główny Sąd Koleżeński może nałożyć następujące kary:
a) upomnienie,
b) nagana,
c) zawieszenie w prawach członka od 3 miesięcy do 3 lat,
d) wykluczenie ze Stowarzyszenia.
3. Odpisy orzeczenia wraz z uzasadnieniem Główny Sąd Koleżeński przesyła zainteresowanemu w sposób wskazany w deklaracji członkowskiej.
4. Główny Sąd Koleżeński może uchylić orzeczenie regionalnego sądu koleżeńskiego.
5. Orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego są ostateczne.
6. W przypadku, gdy orzeczenie utrzymuje lub nakłada karę, jego odpis Główny Sąd Koleżeński przedkłada do wykonania Zarządowi Głównemu.

Rozdział 7
Władze regionalne Stowarzyszenia

§ 43.

1. Organy regionalne Stowarzyszenia:
2) regionalne walne zebranie członków (delegatów),
3) zarząd regionu,
4) regionalna komisja rewizyjna,
5) regionalny sąd koleżeński.
2. Organem doradczym zarządu regionu jest rada regionalna.

§ 44.

Do właściwości organów regionalnych władz Stowarzyszenia należą wszystkie sprawy w zakresie prowadzenia działalności Stowarzyszenia na terenie danego regionu – nie zastrzeżone dla organów krajowych władz Stowarzyszenia.

Regionalne walne zebranie członków

§ 45.

1. Regionalne walne zebranie członków jest najwyższą władzą oddziału regionalnego.
2. W regionalnym walnym zebraniu członków regionu udział biorą:
a) z głosem stanowiącym ­ członkowie zwyczajni z danego oddziału regionalnego,
b) z głosem doradczym ­ członkowie władz krajowych Stowarzyszenia, oraz zaproszeni członkowie wspierający i goście.
3. Regionalne walne zebranie członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne regionalne walne zebranie członków zwołuje się nie rzadziej niż na 3 lata.
4. Regionalne walne zebranie członków jest zwoływane przez z​arząd regionu poprzez zawiadomienie członków ​w sposób wskazany w deklaracji członkowskiej ​z podaniem terminu, miejsca i propozycji porządk​u obrad, na co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
5. Nadzwyczajne regionalne walne zebranie członków jest zwoływane przez zarząd regionu z własnej inicjatywy, na wniosek regionalnej komisji rewizyjnej, na wniosek rady regionu lub na żądanie 1/5 liczby członków zwyczajnych danego oddziału regionalnego. Zarząd regionu jest zobowiązany zwołać nadzwyczajne regionalne zebranie członków na termin przypadający nie później niż 21­go dnia od daty złożenia takiego żądania zarządowi regionu. Nadzwyczajne regionalne walne zebranie członków może rozpatrywać wyłącznie sprawy przedstawione w zawiadomieniu o zebraniu.
6. Regionalne walne zebranie członków jest ważne i zdolne do podejmowania wiążących uchwał, o ile uczestniczy w nim co najmniej połowa członków zwyczajnych danego regionu uprawnionych do głosowania. Wskazany przez zarząd regionu w zawiadomieniu termin i godzina rozpoczęcia zebrania jest traktowany jako pierwszy termin, w stosunku do którego obowiązuje konieczność zebrania odpowiedniej liczby członków. W wypadku braku quorum w pierwszym terminie, regionalne walne zebranie członków odbywa się w drugim terminie, następującym nie wcześniej niż godzinę po upływie pierwszego terminu. Regionalne walne zebranie członków odbyte w drugim terminie jest ważne bez względu na liczbę członków biorących w nim udział i zdolne jest do podejmowania wiążących uchwał.
7. Każdemu zwyczajnemu członkowi przysługuje jeden głos podczas głosowania.

§ 46.

Do kompetencji regionalnego walnego zebrania członków należy:
1) zatwierdzanie regulaminu obrad regionalnego walnego zebrania członków (delegatów),
2) uchwalanie programu działania oddziału regionalnego,
3) ustalenie liczby oraz wybór członków zarządu regionu,
4) wybór regionalnej komisji rewizyjnej oraz regionalnego sądu koleżeńskiego,
5) udzielanie absolutorium władzom regionu z wykonywanych przez nie obowiązków,
6) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań zarządu regionu, regionalnej komisji rewizyjnej i regionalnego sądu koleżeńskiego,
7) rozpatrywanie odwołań od uchwał zarządu regionu wniesionych przez członków,
8) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność organów regionalnych,
9) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady,
10) zatwierdzanie projektów planów pracy i budżetu oddziału regionalnego sporządzanych przez zarząd regionu.

§ 47.

1. W przypadku gdy liczba członków zwyczajnych w oddziale regionalnym przekracza 200, zarząd regionu może podjąć uchwałę, że w miejsce walnego zebrania członków regionu odbywać się będzie regionalne walne zebranie delegatów.
2. Do regionalnego zebrania delegatów stosuje się odpowiednio postanowienia § 45-­46.

§ 48.

1. D​elegaci na regionalne walne zebranie członków wybierani są przez lokalne zebrania członków w głosowaniu tajnym, z nieograniczonej liczby kandydatów spośród członków zwyczajnych w regionie.
2. Delegatem na regionalne walne zebranie delegatów może być każdy członek zwyczajny Stowarzyszenia zamieszkujący na terenie tego oddziału regionalnego.
3. Mandat delegata pełni się osobiście i nie można go scedować na inną osobę.
4. Mandaty delegatów wybranych na regionalne walne zebranie delegatów zachowują ważność przez okres kadencji władz Stowarzyszenia, to jest przez 3 lata.
5. W przypadku skreślenia delegata z listy członków Stowarzyszenia, zawieszenia w prawach członka albo w przypadku niemożności wykonywania mandatu przez delegata, do czasu zwołania lokalnego zebrania członków i wyboru nowej osoby, mandat przejmuje osoba, która w wyborach delegatów otrzymała kolejną co do wielkości liczbę głosów. Dotyczy to także dalszego przejęcia mandatu delegata.
6. Liczbę delegatów na regionalne walne zebranie delegatów, wybieranych w danych wyborach w poszczególnych grupach lokalnych Stowarzyszenia ustala Zarząd Główny w oparciu o następujące zasady:
a) każdej grupie lokalnej przysługuje liczba pięciu delegatów na regionalny zjazd delegatów;
b) jeśli liczba członków zwyczajnych w grupie lokalnej przekroczy 100 ­ grupie lokalnej przysługuje jeden delegat więcej;
c) jeśli liczba członków zwyczajnych w grupie lokalnej przekroczy 300 ­ grupie lokalnej przysługuje dwóch delegatów więcej;
d) jeśli liczba członków zwyczajnych w grupie lokalnej przekroczy 500 ­ grupie lokalnej przysługuje trzech delegatów więcej;
e) jeśli liczba członków zwyczajnych w grupie lokalnej przekroczy 1000 i więcej ­ grupie lokalnej przysługuje czterech delegatów więcej.
7. Szczegółową procedurę wyboru delegatów na regionalne walne zebranie delegatów określa regulamin obrad lokalnego zebrania członków.

§ 49.

W regionalnym walnym zebraniu delegatów regionu udział biorą:
1) z głosem stanowiącym ­ delegaci wybrani przez lokalne zebrania członków ,
2) z głosem doradczym ­ członkowie władz krajowych Stowarzyszenia, członkowie władz regionu bez mandatu delegata oraz zaproszeni członkowie wspierający i goście.

§ 50.

1. Porządek obrad oraz projekt regulaminu obrad regionalnego walnego zebrania członków (delegatów) przedstawia zarząd regionu.
2. O terminie, miejscu, porządku obrad i projekcie regulaminu obrad regionalnego walnego zebrania członków (delegatów), zarząd regionu zawiadamia członków (delegatów) i zarządy podlegających pod oddział regionalny grup lokalnych, najpóźniej na 14 dni przed terminem jego rozpoczęcia w sposób wskazany przez każdego zainteresowanego w deklaracji członkowskiej.

Rada regionu

§ 51.

1. Rada regionu jest ciałem doradczym dla zarządu regionu w sprawach dotyczących działalności oddziału regionalnego.
2. W skład rady regionu wchodzą przewodniczący zarządów wszystkich grup lokalnych w danym regionie, lub wskazani przez nich członkowie zarządu grupy lokalnej. Członkowie rady regionu wyłonią spośród siebie przewodniczącego i jego dwóch zastępców.
3. Zebrania rady regionu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał. Zebrania zwołuje przewodniczący rady regionu.
4. W zebraniach rady regionu uczestniczą co najmniej dwaj członkowie zarządu regionu.
5. Rada regionu opiniuje projekty regulaminów uchwalanych przez regionalne walne zebranie członków (delegatów) przedstawiane jej przez zarząd regionu.

Zarząd regionu

§ 52.

1. Z​arząd regionu składa się z 3-9 członków wybranych przez walne zebranie członków (delegatów) regionu.
2. Walne zebranie członków (delegatów) regionu wybiera imiennie przewodniczącego/ przewodniczącą zarządu regionu w głosowaniu tajnym. W razie niemożności pełnienia funkcji przez przewodniczącego jego funkcję pełni wiceprzewodniczący, wskazany przez przewodniczącego, a w braku takiego wskazania, najstarszy wiekiem członek zarządu regionu.
3. Członkowie zarządu regionu wybierani są na wspólną kadencję.
4. Zarząd regionu decyduje o wewnętrznym podziale kompetencji, w tym o powołaniu wiceprzewodniczącego lub wiceprzewodniczących, skarbnika oraz sekretarza.
5. W zakresie szczegółowego trybu podejmowania decyzji, także przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w Stowarzyszeniu. Obowiązuje jednolity regulamin pracy zarządów regionalnych, przyjęty przez Zarząd Główny, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Regionów.

§ 53.

W przypadku oddziału regionalnego nieposiadającego osobowości prawnej obowiązują następujące zasady reprezentacji:
1) do składania oświadczeń w imieniu oddziału regionalnego uprawniony jest każdy członek zarządu regionu,
2) do zaciągania zobowiązań finansowych uprawniony jest przewodniczący oraz skarbnik zarządu regionu działających łącznie, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Główny,
3) zaciąganie zobowiązania lub rozporządzenie prawem majątkowym o wartości przekraczającej kwotę 10.000 zł wymaga uprzedniej zgody Zarządu Głównego Stowarzyszenia wyrażonej w uchwale.

§ 54.

1. W przypadku gdy oddział regionalny posiada osobowość prawną, ​obowiązują następujące zasady reprezentacji:
1) do składania oświadczeń w imieniu oddziału regionalnego uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie, w tym sekretarz zarządu regionu,
2) do zaciągania zobowiązań finansowych uprawniony jest przewodniczący oraz skarbnik zarządu regionu działających łącznie,
3) z​aciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie prawem majątkowym o wartości przekraczającej kwotę 10.000 zł wymaga uprzedniej uchwały zarządu regionu.
2. W umowach między oddziałem regionalnym posiadającym osobowość prawną a członkiem zarządu regionu oraz w sporach z nim oddział regionalny reprezentuje członek regionalnej komisji rewizyjnej wskazany w uchwale tej komisji lub pełnomocnik powołany uchwałą walnego zebrania członków (delegatów) regionu.
3. Członkowie zarządu regionu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją. Podstawę, sposób i wysokość wynagrodzenia dla członków zarządu regionu w przypadku, gdy region posiada osobowość prawną – ustala regionalna komisja rewizyjna, a w przypadku, gdy region nie posiada osobowości prawnej – Główna Komisja Rewizyjna.

§ 55.

1. Zarząd regionu jest powołany do kierowania działalnością oddziału regionalnego zgodnie z uchwałami władz krajowych Stowarzyszenia oraz walnego zebrania członków (delegatów) regionu oraz reprezentuje oddział regionalny.
2. Posiedzenia zarządu regionu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.
3. W posiedzeniach zarządu regionu mogą brać udział z głosem doradczym przewodniczący regionalnej komisji rewizyjnej i regionalnego sądu koleżeńskiego, przedstawiciel Zarządu Głównego oraz osoby zaproszone przez zarząd regionu.

§ 56.

Do kompetencji zarządu regionu​,poza sprawami określonymi w innych postanowieniach
Statutu, należy:
1) kierowanie bieżącą działalnością oddziału regionalnego,
2) określenie kierunków działania ​oddziału regionalnego​,
3) realizacja celów Stowarzyszenia,
4) wykonywanie uchwał władz krajowych Stowarzyszenia oraz walnego zebrania członków (delegatów) regionu,
5) sporządzanie planów pracy i budżetu oddziału regionalnego,
6) sprawowanie zarządu majątkiem powierzonym do dyspozycji ​oddziału regionalnego​,
7) zwoływanie walnego zebrania członków (delegatów) regionu,
8) wnioskowanie do Zarządu Głównego w sprawach zatrudnienia pracowników dla oddziału regionalnego,
9) rekomendowanie Zarządowi Głównemu kandydatów na członków zwyczajnych Stowarzyszenia z obszaru oddziału regionalnego oraz wnioskowanie do regionalnego sądu koleżeńskiego o wykluczenia członków z przyczyn wskazanych w Statucie,
10) zwoływanie nadzwyczajnego walnego zebrania członków (delegatów) regionu na wniosek uprawnionych.

Regionalna komisja rewizyjna

§ 57.

1. Regionalna komisja rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością oddziału regionalnego.
2. Regionalna komisja rewizyjna składa się z 3 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają spośród siebie przewodniczącego.
3. Do kompetencji regionalnej komisji rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie działalności oddziału regionalnego Stowarzyszenia,
b) składanie wniosków z kontroli na regionalnym walnym zebraniu członków (delegatów),
c) prawo żądania zwołania nadzwyczajnego regionalnego walnego zebrania członków (delegatów) oraz zebrania zarządu regionu,
d) składanie wniosków na regionalnym walnym zebraniu członków (delegatów) regionu o absolutorium dla władz regionu i składanie sprawozdań ze swojej działalności.

Regionalny sąd koleżeński

§ 58.

1. Regionalny sąd koleżeński jest powołany do rozwiązywania kwestii spornych i konfliktów między członkami Stowarzyszenia z obszaru oddziału regionalnego oraz między członkami Stowarzyszenia a jego władzami w regionie, w drodze porozumienia i kompromisu, poprzez obiektywne zbadanie racji stron, wyjaśnienie wszelkich okoliczności związanych ze sprawą, a także w trosce o dobre imię i interesy Stowarzyszenia.
2. Jeżeli zachodzi potrzeba przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, zarząd regionu może powołać regionalnego rzecznika dyscyplinarnego.

§ 59.

1. Regionalny sąd koleżeński składa się z 5 członków wybranych przez walne zebranie członków (delegatów) regionu.
2. Regionalny sąd koleżeński wybiera ze swojego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza.
3. Regionalny sąd koleżeński działa na podstawie Statutu oraz regulaminu sądów koleżeńskich uchwalonego przez Główny Sąd Koleżeński.

§ 60.

1. Regionalny sąd koleżeński rozpatruje:
a) sprawy z obszaru oddziału regionalnego w pierwszej instancji,
b) sprawy przekazane mu do rozpatrzenia przez zarząd regionu.
2. Regionalny sąd koleżeński może nałożyć następujące kary:
a) upomnienie,
b) nagana,
c) zawieszenie w prawach członka od 3 miesięcy do 3 lat,
d) wykluczenie z Stowarzyszenia,
3. Odpis orzeczenia wraz z uzasadnieniem regionalny sąd koleżeński przesyła zainteresowanemu w sposób wskazany w deklaracji członkowskiej.
4. Orzeczenia regionalnego sądu koleżeńskiego podlegają zaskarżeniu do Głównego Sądu
Koleżeńskiego. W tym celu zainteresowany może wnieść odwołanie w terminie 30 dni od daty otrzymania odpisu orzeczenia regionalnego sądu koleżeńskiego wraz z uzasadnieniem. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem regionalnego sądu koleżeńskiego, który wydał orzeczenie. Za datę wniesienia odwołania uważa się odpowiednio datę wysłania wiadomości elektronicznej przez nadawcę albo datę nadania listu poleconego.
5. Orzeczenie regionalnego sądu koleżeńskiego, od którego nie wniesiono odwołania, jest prawomocne. Po uprawomocnieniu się orzeczenia nakładającego karę, regionalny sąd koleżeński przekazuje jego odpis Zarządowi Głównemu w celu wykonania.

Rozdział 8
Grupy lokalne

§ 61.

Organami grupy lokalnej są:
1) lokalne zebranie członków,
2) zarząd lokalny.

§ 62.

Do właściwości organów lokalnych władz Stowarzyszenia należą wszystkie sprawy w zakresie prowadzenia działalności Stowarzyszenia na terenie działania grupy lokalnej, nie zastrzeżone dla krajowych ani regionalnych władz Stowarzyszenia.

Lokalne zebranie członków

§ 63.

1. Lokalne zebranie członków jest najwyższą władzą grupy lokalnej.
2. Lokalne zebranie członków jest zwoływane przez zarząd lokalny; może być zwołane jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Zwyczajne zebranie jest zwoływane nie rzadziej niż raz na 3 lata.
4. Zebranie nadzwyczajne zwołuje zarząd lokalny z własnej inicjatywy, na wniosek zarządu regionu, regionalnej komisji rewizyjnej, Zarządu Głównego lub na żądanie 1/5 liczby członków zwyczajnych danej grupy lokalnej. Zarząd Główny lub Główna Komisja Rewizyjna mogą także samodzielnie zarządzić lokalne zebranie w trybie nadzwyczajnym.
5. Lokalne zebranie członków zwołane w trybie nadzwyczajnym powinno odbyć się nie później niż w ciągu 21 dni po doręczeniu do zarządu lokalnego odpowiedniego pisemnego wniosku. Nadzwyczajne zebranie może obradować wyłącznie w sprawach, dla których zostało zwołane.
6. Lokalne zebranie członków jest ważne i zdolne do podejmowania wiążących uchwał, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania. Wskazany przez zarząd lokalny w zawiadomieniu termin i godzina rozpoczęcia zebrania jest traktowany jako pierwszy termin, w stosunku do którego obowiązuje konieczność zebrania odpowiedniej liczby członków. W wypadku braku quorum w pierwszym terminie, lokalne zebranie członków odbywa się w drugim terminie, następującym nie wcześniej niż godzinę po upływie pierwszego terminu. Lokalne zebranie członków odbyte w drugim terminie jest ważne bez względu na liczbę członków biorących w nim udział i zdolne jest do podejmowania wiążących uchwał.
7. Porządek obrad oraz projekt regulaminu obrad lokalnego zebrania członków przedstawia zarząd lokalny.
8. O terminie, miejscu, porządku obrad i projekcie regulaminu obrad lokalnego zebrania członków zarząd lokalny zawiadamia członków i inne osoby najpóźniej na 14 dni przed terminem jego rozpoczęcia w sposób wskazany przez każdego zainteresowanego w deklaracji członkowskiej.
9. W lokalnym zebraniu członków udział biorą:
a) z głosem stanowiącym ­ członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – członkowie władz regionalnych oraz zaproszeniu członkowie wspierający i goście.

§ 64.

Do kompetencji lokalnego zebrania członków należy:
1) uchwalanie regulaminu obrad lokalnego zebrania członków,
2) podejmowanie uchwał dotyczących zadań i programu działalności grupy lokalnej,
3) ustalenie liczby i wybór członków zarządu lokalnego,
4) udzielanie absolutorium dla zarządu lokalnego z jego działalności,
5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań zarządu lokalnego,
6) rozpatrywanie wniosków przedstawionych przez zarząd lokalny,
7) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, nie leżącej w kompetencjach innych władz Stowarzyszenia.

§ 65.

1. Z​arząd lokalny składa się z 3-­5 członków wybranych przez zebranie lokalne.
2. O podziale kompetencji wewnątrz zarządu lokalnego, w tym o wyborze przewodniczącego/ przewodniczącej oraz 1 lub 2 wiceprzewodniczących, decyduje ten zarząd w drodze uchwały podjętej na pierwszym zebraniu, mając na celu sprawne funkcjonowanie zarządu lokalnego. W zakresie szczegółowego trybu podejmowania decyzji, także przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w Stowarzyszeniu obowiązuje regulamin pracy zarządów przyjęty przez Zarząd Główny, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Regionów.
3. Członkowie zarządu lokalnego wybierani są na wspólną kadencję.

§ 66.

1. Do składania oświadczeń w imieniu grupy lokalnej uprawniony jest każdy członek zarządu lokalnego.
2. Członkowie zarządu lokalnego – bez pisemnego pełnomocnictwa od Zarządu Głównego ­ nie mogą zaciągać zobowiązań, które w konsekwencji mogą rodzić skutki finansowe lub majątkowe dla Stowarzyszenia.

§ 67.

1. Zarząd lokalny jest powołany do kierowania działalnością grupy lokalnej zgodnie z uchwałami krajowych i regionalnych władz Stowarzyszenia oraz reprezentuje grupę lokalną.
2. Posiedzenia zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.
3. W posiedzeniach zarządu mogą brać udział z głosem doradczym przedstawiciele władz regionalnych, władz krajowych oraz osoby zaproszone przez zarząd lokalny.

§ 68.

Do kompetencji zarządu lokalnego​,poza sprawami określonymi w innych postanowieniach
Statutu, należy:
1) kierowanie bieżącą działalnością grupy lokalnej,
2) określenie kierunków działania ​grupy lokalnej​,
3) realizacja celów Stowarzyszenia,
4) wykonywanie uchwał krajowych i regionalnych władz Stowarzyszenia oraz lokalnego zebrania członków,
5) sporządzanie planów pracy i budżetu grupy lokalnej,
6) sprawowanie zarządu majątkiem powierzonym do dyspozycji ​grupy lokalnej​,
7) zwoływanie lokalnego zebrania członków,
8) wnioskowanie do Zarządu Głównego w sprawach zatrudnienia pracowników dla ​grupy lokalnej.

Rozdział 9

Majątek i fundusze

§ 69.

1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd Główny, chyba że Statut stanowi inaczej.
3. Uzyskiwane przez Stowarzyszenie przychody przeznaczone będą na działalność statutową.
4. Majątek Stowarzyszenia powstaje z następujących źródeł:
a) składek członkowskich, darowizn,
b) spadków, zapisów,
c) dochodów z majątku Stowarzyszenia,
d) ofiarności publicznej,
e) funduszy publicznych i prywatnych przekazanych lub powierzonych w celu realizacji zadań mieszczących się w celach Stowarzyszenia.
5. W zakresie zadań publicznych mieszczących się w § 6. Statutu, Stowarzyszenie może
prowadzić działalność pożytku publicznego nieodpłatną, jak i odpłatną. Szczegółowy zakres działalności odpłatnej pożytku publicznego ​określa Zarząd Głównych w drodze uchwały.
6. Majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd Główny.
7. Zarząd Główny sprawuje nadzór nad terminowym opłacaniem składek członkowskich przez członków.

§ 70.

Zabrania się:
1) Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
2) Przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3) Wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
4) Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 71.

1. Oddział regionalny nie posiadający osobowości prawnej, a także grupa lokalna, nie posiadają odrębnego majątku. Środki na działalność oddziału regionalnego i grupy lokalnej pochodzą z budżetu Stowarzyszenia, w tym z części składek członkowskich od członków z obszaru oddziału regionalnego i odpowiednio grupy lokalnej. Zarząd regionu
i odpowiednio zarząd lokalny zarządza tymi środkami na podstawie pełnomocnictwa od Zarządu Głównego.
2. Majątek oddziału regionalnego posiadającego osobowość prawną powstaje z następujących źródeł:
a) części składek członkowskich z obszaru oddziału regionalnego,
b) darowizn,
c) spadków, zapisów, darowizn
d) dochodów z majątku oddziału regionalnego,
e) ofiarności publicznej,
f) funduszy publicznych.
3. Majątkiem oddziału regionalnego posiadającego osobowość prawną zarządza zarząd regionu samodzielnie, w granicach określonych Statutem i regulaminami obowiązującymi w Stowarzyszeniu.
4. Zarząd Główny oraz Główna Komisja Rewizyjna mają prawo kontrolować legalność, prawidłowość i celowość zarządzania majątkiem oddziału regionalnego przez zarząd regionu.

§ 72.

1. W przypadku likwidacji oddziału regionalnego posiadającego osobowość prawną, przeprowadza ją likwidator wyznaczony uchwałą Zarządu Głównego spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
2. Likwidator zamyka działalność oddziału regionalnego, spłaca zobowiązania i ściąga wierzytelności, rozwiązuje umowy.
3. Pozostały po likwidacji majątek przechodzi na Stowarzyszenie.

Rozdział 10
Komunikacja

§ 73.

1. Jeżeli Statut nie stanowi inaczej, ustala się, że podstawową drogą komunikacji w Stowarzyszeniu, to jest pomiędzy członkami, pomiędzy członkami a władzami, pomiędzy poszczególnymi władzami i członkami władz – jest droga elektroniczna, za pośrednictwem strony internetowej Stowarzyszenia lub innego kanału komunikacji elektronicznej ustalonej przez Zarząd Główny.
2. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia, przy przyjmowaniu ich w poczet członków, zostaną poinformowani o kanałach komunikacji.
3. Droga elektroniczna jest także skuteczna i wiążąca jako sposób doręczania korespondencji pomiędzy władzami Stowarzyszenia a członkami.

Rozdział 11
Postanowienia końcowe i przejściowe

§ 74.

1. Zmiany Statutu uchwala Krajowy Zjazd Członków (Delegatów).
2. Zarząd Główny jest upoważniony do wykonania wszelkich zaleceń sądu rejestrowego w toku procesu rejestracji zmian Statutu, w tym do dostosowania treści Statutu do wymogów prawa na żądanie sądu.

§ 75.

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Krajowy Zjazd Członków (Delegatów) określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§ 76.

1. Zarząd Główny ustali harmonogram wprowadzenia w życie struktury organizacyjnej ustalonej niniejszym Statutem, w szczególności powoła pełnomocników w poszczególnych województwach do zbudowania struktur terenowych, z prawem wyrażania zgody na utworzenie grup lokalnych, pomocy organizacyjnej w ukonstytuowaniu się władz terenowych, przeprowadzeniu w nowotworzonych jednostkach terenowych wyborów organów oraz – jeśli Zarząd Główny przekształci Krajowy Zjazd Członków w Krajowy Zjazd Delegatów – wyłonieniu delegatów na pierwszy Krajowy Zjazd Delegatów.
2. Przy wyborze osób Członków (Delegatów) do Zarządu Głównego przez pierwszy Krajowy Zjazd dopuszcza się możliwość łączenia funkcji w zarządzie regionu z funkcją w Zarządzie Głównym .
3. Przy wyborze osób do Zarządu Głównego przez pierwszy Krajowy Zjazd Członków (Delegatów), sprawowania mandatu w Zarządzie Głównym przed pierwszym Krajowym Zjazdem Członków (Delegatów) nie traktuje się jako pierwszej kadencji w rozumieniu § 24 ust. 3. Postanowienie niniejszego ust. 3 stosuje się odpowiednio do osób wchodzących w skład Komisji Rewizyjnej powołanej przy zawiązaniu Stowarzyszenia.

§ 77.

Postanowienie § 33 ust. 1 ustalające liczbę członków Zarządu Głównego na 5-9 obowiązuje od kadencji rozpoczynającej się w dniu 28 maja 2020 r. Do tego czasu liczba członków zarządu wynosi 5-11.

§ 78.

W związku z obowiązującym w Polsce stanem epidemii, zagrożeniem dla życia i zdrowia członków Stowarzyszenia oraz przesunięciem ustawowego terminu złożenia sprawozdania finansowego – kończąca się 27 maja 2020 kadencja władz krajowych Stowarzyszenia Komitetu Obrony Demokracji zostaje przedłużona do 30 września 2020.

********
PODPISY POD STATUTEM ZŁOŻYLI CZŁONKOWIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO.