Relacja – spotkanie Nowohuckiego Klubu Demokratycznego

Relacja - spotkanie Nowohuckiego Klubu Demokratycznego

W dniu 24 czerwca odbyło się piąte spotkanie Nowohuckiego Klubu Demokratycznego. Tym razem tematem rozmowy była mowa nienawiści w przestrzeni publicznej. Gościem Klubu był dr Adam Bulandra Vice Prezes Stowarzyszenia INTERKULTURALI PL. Na wstępie wyjaśnił, że mowa nienawiści jest zjawiskiem społecznym, które często prowadzi do agresji międzyludzkiej lub aktów autoagresji samych ofiar. Może ona dotknąć zarówno grupy mniejszości jak również większą część społeczeństwa. Jako, że jest to zjawisko destrukcyjne i niebezpieczne, w większości demokratycznych społeczeństw jest zakazane, w tym przez konwencje międzynarodowe wiążące prawnie Rzeczpospolitą Polską.
Aby dana wypowiedź mogła być uznana za przykład mowy nienawiści, musi spełniać łącznie trzy warunki:
• być wypowiadana z negatywną intencją lub z zamierzeniem ataku (poniżenia, zdeprecjonowania, obrażenia, pokazania wyższości etc.),
• być skierowana do zbiorowości lub do osoby indywidualnej zredukowanej do cechy danej zbiorowości,
• używać cechy będącej elementem czyjejś tożsamości (lub przypisywać danej osobie taką cechę) jako epitetu/etykiety będących podstawą do dyskryminacji.
W prawie polskim brak jest ustawowej definicji mowy nienawiści. Wprawdzie Kodeks karny w art 257 kk. stanowi, że: „Kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości lub z takich powodów narusza nietykalność cielesną innej osoby, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”
Przepis ten nie obejmuje jednak np. grup: osoby niepełnosprawne, mniejszości seksualnych, osoby starsze czy wyznających odmienny światopogląd. Do tego doświadczenie wykazuje, że praktyka wymiaru sprawiedliwości ma problem z określeniem, co jest a co nie jest obraźliwe.
W drugiej części spotkania dr Adam Bulandra przedstawił wyniki badań nad mową nienawiści w mediach prowadzonych w ramach projektu „Hate Speech Alert”.
W ramach badania ilościowego analizie poddano 26 501 artykułów prasowych, które ukazały się pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia 2014 roku na temat 9 mniejszości
Wyniki badań wyraźnie wskazały, że media najczęściej negatywnie prezentowały grupę muzułmanów. Biorą pod uwagę, że badania obejmowały materiały prasowe z 2014 roku, można wysnuć wniosek, że obecny stosunek społeczeństwa polskiego do uchodźców jest w znacznym stopniu wynikiem działania polskich mediów.
Więcej informacji na temat działań Stowarzyszenia INTERKULTURALNI PL możecie Państwo odnaleźć na stronie: http://www.interkulturalni.pl/strona-glowna-2.html
W trakcie spotkania obecni mieli okazję wypełnić deklaracje członkowskie KOD. Na zakończenie spotkania w imieniu Nowohuckiego Klubu Demokratycznego organizatorzy przekazali podziękowania Dyrektorce Szkoły Podstawowej nr 80 w Nowej Hucie. Dzięki Pani Dyrektor Klub zyskał kolejne miejsce, gdzie będą organizowane następne spotkania. Kolejny Klub planowany jest w pierwszej połowie lipca 2016 roku.